Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje specijalnih vozila tipa “betonjerka” u svrhu izvođenja građevinskih radova

STRANKA: Podnosi zahtjev za dobijanje odobrenja za  zauzimanje javne površine za postavljanje specijalizovanog vozila tipa “betonjerka”, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: – Popunjen obrazac: 4.19 Zahtjev  za  izdavanje  odobrenja za postavljanje specijalnih vozila tipa “betonjerka” u svrhu izvođenja građevinskih radova; – Odobrenje nadležnog organa za izvđenje građevinskih radova zbog kojih se traži postavljanje specijalnog vozila tipa “betonjerka”; […]

Zahtjev za izdavanje odobrenja za orezivanje ili uklanjanje stabala na javnoj površini

STRANKA: Podnosi zahtjev za dobijanje odobrenja za uklanjanje ili orezivanje stabala, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: – Popunjen obrazac: 4.16 Zahtjev  za  izdavanje  odobrenja za orezivanje ili uklanjanje stabala na javnoj površini; – Odobrenje za izvođenje građevinskih radova (Ukoliko se zahtjev odnosi na uklanjanje zdravih stabala radi izvođenja građevinskih radova); – Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu […]

Izdavanje odobrenja za postavljanje panoa na fasadama i krovovima zgrada (murali, reklamni pano, svijetleće reklame, displeji, reklame sa elektronskom izmjenom reklamnih poruka, elektronska roto – trivison reklama, elektronska trčeća reklama i sl.)

STRANKA: Podnosi zahtjev za dobijanje odobrenja za postavljanje panoa na fasadama i krovovima zgrada – komunalni objekat, tipa: – murali, – reklamni pano, – svijetleće reklame, – displeji, – reklame sa elektronskom izmjenom reklamnih poruka, – elektronska roto – trivison reklama, – elektronska trčeća reklama i sl.  uz prilaganje sljedeće dokumentacije: – Popunjen obrazac: Zahtjev za izdavanje odobrenja za […]

Zahtjev za slobodan pristup informacijama

STRANKA: Podnosi zahtjev za slobodan pristup informacijama, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: – Popunjen obrazac: Zahtjev za slobodan pristup informacijama, koji treba da sadrži: – Naziv informacije ili podatke na osnovu kojih se ona može identifikovati; – Način na koji se želi ostvariti pristup informaciji; – Podatke o podnosiocu zahtjeva (ime, prezime i adresa fizičkog lica ili naziv i […]

Podnošenje prigovora na pružanje usluga od javnog interesa

4.15 Podnošenje prigovora na pružanje usluga od javnog interesa STRANKA: Podnosi prigovor na pružanje usluga od javnog interesa, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac: 4.15 Podnošenje prigovora na pružanje usluga od javnog interesa; Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 5,00€ (3,00€+2,00€) na žiro račun Glavnog grada, broj: 540-3026777-81. ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, donosi rješenje. Rješenje se […]

Zahtjev za dobijanje uvjerenja ili druge isprave o činjenicama o kojima Organ vodi (ili ne vodi) službenu evidenciju

4.14 Zahtjev  za  izdavanje  uvjerenja ili druge isprave o činjenicama o kojima Organ vodi/ne vodi službenu evidenciju STRANKA: Podnosi zahtjev za dobijanje uvjerenja ili druge isprave o činjenicama o kojima Organ vodi (ili ne vodi) službenu evidenciju, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac: 4.14 Zahtjev  za  izdavanje  uvjerenja ili druge isprave o činjenicama o kojima Organ vodi/ne vodi […]

Zahtjev za davanje mišljenja na Plan upravljanja otpadom proizvođača otpada

STRANKA: Agencija za zaštitu prirode i životne sredine dostavlja zahtjev za davanje mišljenja na Plan upravljanja otpadom proizvođača otpada, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Plan upravljanja otpadom. ORGAN: Odlučuje o zahtjevu i donosi mišljenje. Mišljenje se dostavlja Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine. ROK za donošenje mišljenja je 15 dana. VRSTA POSTUPKA: Neupravna aktivnost. Dokumenta

Zahtjev za davanje saglasnosti na Plan upravljanja građevinskim neopasnim otpadom, ukoliko građevinsku dozvolu izdaje nadležni organ lokalne uprave

STRANKA: Podnosi zahtjev za davanje saglasnosti na Plan upravljanja građevinskim neopasnim otpadom, ukoliko građevinsku dozvolu izdaje nadležni organ lokalne uprave, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac: 4.12 Zahtjev za izdavanje saglasnosti na Plan upravljanja neopasnim građevinskim otpadom, ukoliko građevinsku dozvolu izdaje nadležni organ lokalne uprave; Plan upravljanja građevinskim neopasnim otpadom; Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu […]

Zahtjev za saglasnost za upis u Registar sakupljača, odnosno prevoznika otpada

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje saglasnosti za upis u Registar sakupljača, odnosno prevoznika otpada, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac: 4.11 Zahtjev za izdavanje saglasnosti za upis u Registar sakupljača, odnosno prevoznika otpada; Specifikacija vrste otpada koje će se sakupljati ili transportovati, uključujući i karakteristike otpada; Teritorija na kojoj će se vršiti sakupljanje, odnosno transport otpada; Lokacija […]

Zahtjev za upis u Registar imenovanja organa upravljanja stambene zgrade

STRANKA: Podnosi zahtjev za upis u Registar imenovanja Organa upravljanja stambene zgrade, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: – Pisani zahtjev za registraciju i zahtjev za određivanje matičnog broja zgrade; – Poziv za sjednicu sa dnevnim redom; – Zapisnik sa konstitutivne sjednice Skupštine etažnih vlasnika; – Odluka o imenovanju predsjednika Skupštine etažnih vlasnika; – Odluka o imenovanju upravnika […]