Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom

Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom vrši poslove uprave koji se odnose na:

 1. praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti: sistema lokalne samouprave, omladinske politike, službeničko namješteničkih odnosa, zaštite podataka o ličnosti, simbola, pečata Glavnog grada, njegovih organa i organa uprave, porodice u dijelu zaključenja braka, međunarodnog privatnog prava, matičnih registara, ovjere prepisa, potpisa i rukopisa, zaključenja životnog partnerstva lica istog pola, nevladinih organizacija i drugih propisa koji su u vezi sa ostvarivanjem funkcija organa; izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i drugih propisa i planskih akata u oblastima za koje je organ osnovan;
 2. pripremu i sprovođenje propisa Glavnog grada u oblastima za koje je organ obrazovan (mjesne zajednice, osnivanje radnog tijela Glavnog grada za razvoj i zaštitu lokalne samouprave i drugih radnih tjela Glavnog grada; učešće lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, saradnja i partnerstvo Glavnog grada i nevladinih organizacija; upotreba simbola Glavnog grada; upotreba pečata; etički standardi i postupanje etičkih komisija; uslovi i način obezbjeđenja prostornih i drugih uslova za omladinske klubove, omladinske centre, neformalne grupe, info centre i sl, saveze lokalnih omladinskih organizacija, pružanje pravne pomoći građanima; organizacija i način rada lokalne uprave; kriterijumi za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju organa uprave i službi Glavnog grada), rodna ravnopravnost i drugih propisa iz djelokruga organa); izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu zakonitosti propisa Glavnog grada u okviru nadležnosti organa;
 3. davanje pravnih mišljenja o usklađenosti propisa koje pripremaju organi lokalne uprave sa zakonskim i podzakonskim aktima i o njihovoj međusobnoj usklađenosti;
 4. izradu i sprovođenje programa rada Sekretarijata, lokalnog akcionog plana za mlade, godišnjeg plana obuka lokalnih službenika i namještenika, lokalnog kadrovskog plana i drugih strateških, programskih i planskih akata iz djelokruga organa; sprovođenje lokalnog strateškog plana u okviru nadležnosti organa, plana integriteta i sl; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata iz djelokruga organa;
 5. upravljanje ljudskim resursima u Glavnom gradu (objavljivanje i sprovođenje oglasa i konkursa za potrebe lokalne uprave; ispitivanje mogućnosti raspoređivanja lokalnih službenika, odnosno namještenika na raspolaganju na slobodna radna mjesta u lokalnoj upravi, praćenje sprovođenja mjera na srazmjernoj zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u organima i službama, rodno balansiranoj zastupljenosti i zapošljavanju lica sa invaliditetom; kordinira organizovanjem obuka službenika i namještenika Glavnog grada za potrebe organa državne uprave nadležnog za upravljanje kadrovima; čuvanje i ažuriranje dosijea zaposlenih u Glavnom gradu; prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih u Glavnom gradu sa obaveznog penzijskog i zdravstvenog osiguranja i sl.); sprovođenje postupka slobodnog pristupa informacijama i drugih upravnih postupaka iz nadležnosti organa u skladu sa zakonom i propisima Glavnog grada;
 6. sprovođenje postupka za osnivanje i rad mjesnih zajednica; učešće u sprovođenju izbora za organe mjesnih zajednica; koordiniranje njihovim radom; stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe održavanja zbora građana i rada organa mjesnih zajednica; postupanje po inicijativama građana iz djelokruga organa; učešće u postupku po građanskim inicijativama u skladu sa Statutom Glavnog grada;
 7. sprovođenje postupka zaključenja braka i životnog partnerstva lica istog pola; priznanja stranih sudskih odluka; utvrđivanja mjerodavnog prava u skladu sa propisima o međunarodnom privatnom pravu; ovjere prepisa, potpisa i rukopisa;
 8. pružanja pravne pomoći građanima u ostvarivanju njihovih prava i interesa pred sudovima i organima uprave;
 9. saradnju sa civilnim društvom u okviru djelokruga organa;
  istraživanje i redovno praćenje potreba i položaja mladih u Glavnom gradu u skladu sa zakonom, obezbjeđivanje potpunih i pravovremenih informacija mladima o sprovođenju omladinske politike;
 10. vođenje registra mjesnih zajednica; matičnog registra vjenčanih i registra partnerstava; kadrovske evidencije lokalnih službenika i namještenika, evidencije internog tržišta rada, stručnog osposobljavanja i usavršavanja; saradnje i partnerstva sa civilnim sektorom i drugih evidencija propisanih zakonom i odlukama Glavnog grada;
 11. pripremu izvještaja o radu, informativnih i drugih stručnih materijala za skupštinu, gradonačelnice, organe državne uprave, medije i sl., iz djelokruga organa;
 12. pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;
 13. pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 14. popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 15. druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.
v.d. sekretarke

Slađana Anđušić

Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom vrši poslove uprave koji se odnose na:

 1. praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti: sistema lokalne samouprave, omladinske politike, službeničko namješteničkih odnosa, zaštite podataka o ličnosti, simbola, pečata Glavnog grada, njegovih organa i organa uprave, porodice u dijelu zaključenja braka, međunarodnog privatnog prava, matičnih registara, ovjere prepisa, potpisa i rukopisa, zaključenja životnog partnerstva lica istog pola, nevladinih organizacija i drugih propisa koji su u vezi sa ostvarivanjem funkcija organa; izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i drugih propisa i planskih akata u oblastima za koje je organ osnovan;
 2. pripremu i sprovođenje propisa Glavnog grada u oblastima za koje je organ obrazovan (mjesne zajednice, osnivanje radnog tijela Glavnog grada za razvoj i zaštitu lokalne samouprave i drugih radnih tjela Glavnog grada; učešće lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, saradnja i partnerstvo Glavnog grada i nevladinih organizacija; upotreba simbola Glavnog grada; upotreba pečata; etički standardi i postupanje etičkih komisija; uslovi i način obezbjeđenja prostornih i drugih uslova za omladinske klubove, omladinske centre, neformalne grupe, info centre i sl, saveze lokalnih omladinskih organizacija, pružanje pravne pomoći građanima; organizacija i način rada lokalne uprave; kriterijumi za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju organa uprave i službi Glavnog grada), rodna ravnopravnost i drugih propisa iz djelokruga organa); izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu zakonitosti propisa Glavnog grada u okviru nadležnosti organa;
 3. davanje pravnih mišljenja o usklađenosti propisa koje pripremaju organi lokalne uprave sa zakonskim i podzakonskim aktima i o njihovoj međusobnoj usklađenosti;
 4. izradu i sprovođenje programa rada Sekretarijata, lokalnog akcionog plana za mlade, godišnjeg plana obuka lokalnih službenika i namještenika, lokalnog kadrovskog plana i drugih strateških, programskih i planskih akata iz djelokruga organa; sprovođenje lokalnog strateškog plana u okviru nadležnosti organa, plana integriteta i sl; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata iz djelokruga organa;
 5. upravljanje ljudskim resursima u Glavnom gradu (objavljivanje i sprovođenje oglasa i konkursa za potrebe lokalne uprave; ispitivanje mogućnosti raspoređivanja lokalnih službenika, odnosno namještenika na raspolaganju na slobodna radna mjesta u lokalnoj upravi, praćenje sprovođenja mjera na srazmjernoj zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u organima i službama, rodno balansiranoj zastupljenosti i zapošljavanju lica sa invaliditetom; kordinira organizovanjem obuka službenika i namještenika Glavnog grada za potrebe organa državne uprave nadležnog za upravljanje kadrovima; čuvanje i ažuriranje dosijea zaposlenih u Glavnom gradu; prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih u Glavnom gradu sa obaveznog penzijskog i zdravstvenog osiguranja i sl.); sprovođenje postupka slobodnog pristupa informacijama i drugih upravnih postupaka iz nadležnosti organa u skladu sa zakonom i propisima Glavnog grada;
 6. sprovođenje postupka za osnivanje i rad mjesnih zajednica; učešće u sprovođenju izbora za organe mjesnih zajednica; koordiniranje njihovim radom; stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe održavanja zbora građana i rada organa mjesnih zajednica; postupanje po inicijativama građana iz djelokruga organa; učešće u postupku po građanskim inicijativama u skladu sa Statutom Glavnog grada;
 7. sprovođenje postupka zaključenja braka i životnog partnerstva lica istog pola; priznanja stranih sudskih odluka; utvrđivanja mjerodavnog prava u skladu sa propisima o međunarodnom privatnom pravu; ovjere prepisa, potpisa i rukopisa;
 8. pružanja pravne pomoći građanima u ostvarivanju njihovih prava i interesa pred sudovima i organima uprave;
 9. saradnju sa civilnim društvom u okviru djelokruga organa;
  istraživanje i redovno praćenje potreba i položaja mladih u Glavnom gradu u skladu sa zakonom, obezbjeđivanje potpunih i pravovremenih informacija mladima o sprovođenju omladinske politike;
 10. vođenje registra mjesnih zajednica; matičnog registra vjenčanih i registra partnerstava; kadrovske evidencije lokalnih službenika i namještenika, evidencije internog tržišta rada, stručnog osposobljavanja i usavršavanja; saradnje i partnerstva sa civilnim sektorom i drugih evidencija propisanih zakonom i odlukama Glavnog grada;
 11. pripremu izvještaja o radu, informativnih i drugih stručnih materijala za skupštinu, gradonačelnice, organe državne uprave, medije i sl., iz djelokruga organa;
 12. pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;
 13. pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 14. popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 15. druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.