Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Služba za odnose sa javnošću

rukovodilac

Petar Drašković

Služba za odnose sa javnošću vrši poslove koji se odnose na:

 1. izradu i sprovođenje programa rada Službe i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga Službe; sprovođenje plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okviru djelokruga Službe; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata iz djelokruga Službe;
 2. pripremu i objavljivanje informacija za domaću i međunarodnu javnost o aktivnostima organa i službi Glavnog grada; objavljivanje procjene analize odluka i drugih propisa (RIA) koje donosi Skupština i gradonačelnica u skladu sa Statutom Glavnog grada; selekciju i obradu informacija radi objavljivanja na web sajtu Glavnog grada i društvenim mrežama;
 3. obradu podataka iz izvještaja o radu, realizaciji planova i projekata gradonačelnice, organa uprave, posebnih, stručnih i javnih službi i drugih izvještaja koji podliježu obavezi objavljivanja (o rezultatima javne rasprave, saradnji i partnerstvu sa civilnim sektorom i sl.);
 4. promociju ostvarivanja funkcije Skupštine, gradonačelnice, lokalne uprave i javnih službi;
 5. pripremu publikacija i drugih materijala;
 6. pripremu i organizovanje konferencija za štampu, foruma, skupova i sl.;
 7. ažuriranje web sajta Glavnog grada iz svog djelokruga;
 8. pripremu i distribuciju pregleda vijesti iz medija;
 9. sprovođenje postupka za slobodan pristup informacijama i drugih postupaka u skladu sa zakonom i odlukama Glavnog grada;
 10. pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala za Skupštinu, gradonačelnicu, organe državne uprave, medije i sl. iz djelokruga Službe;
 11. pripremu informacija za medije iz djelokruga Službe gradonačelnice i njihovu obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 12. pripremu godišnjeg izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svog djelokruga, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata na web sajtu Glavnog grada, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja iz djelokruga Službe u skladu sa zakonom;
 13. popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje Služba koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, opreme, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 14. druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima