Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Uprava lokalnih javnih prihoda

v.d. direktora

Dr Aleksandar Rašović

Uprava lokalnih javnih prihoda vrši poslove uprave koji se odnose na:

 1. praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti: poreza, prireza, taksi, naknada i drugih lokalnih javnih prihoda, poreske administracije, inspekcijskog nadzora i drugih propisa od značaja za ostvarivanje funkcija organa; izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona, drugih propisa i planskih dokumenata u ovim oblastima;
 2. učešće u pripremi i sprovođenje propisa Glavnog grada u oblasti poreza, prireza i drugih lokalnih javnih prihoda; izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti i zakonitosti propisa Glavnog grada iz djelokruga organa;
 3. izradu i sprovođenje programa rada Uprave i drugih programa i planova iz djelokruga organa; sprovođenje lokalnog strateškog plana, plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okviru djelokruga organa; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru djelokruga organa;
 4. propisivanje oblika i sadržaja poreske prijave i vođenje poreskog knjigovodstva;
 5. sprovođenje postupka utvrđivanja, naplate i kontrole poreza i prireza koje uvodi Glavni grad i drugih lokalnih javnih prihoda u skladu sa odlukama Glavnog grada;
 6. sprovođenje postupka naplate drugih lokalnih javnih prihoda (godišnja naknada za korišćenje prostora; naknada za uređenje građevinskog zemljišta; gradska renta, naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine i dr.);
 7. nadzor nad prikupljanjem i plaćanjem boravišne takse; utvrđivanje i nadzor nad utvrđivanjem, obračunavanjem i plaćanjem članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Glavnog grada;
 8. sprovođenje postupka za slobodni pristup informacijama i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom i odlukama Glavnog grada;
 9. postupanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
 10. inspekcijski nadzor u oblasti utvrđivanja lokalnih javnih prihoda;
 11. vođenje registra poreskih obveznika, evidencije naplaćenih lokalnih javnih prihoda i drugih evidencija u skladu sa zakonom;
 12. pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala iz djelokruga organa za skupštinu, gradonačelnice, organe državne uprave, medije i sl.;
 13. pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;
 14. pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 15. popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 16. druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.