Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Služba za međunarodnu saradnju i partnerstva

v.d. rukovoditeljka

Hadži Vesna Vujošević

Služba za međunarodnu saradnju i partnerstva vrši poslove koji se odnose na:

 1. stvaranje uslova za ostvarivanje funkcije gradonačelnice da predstavlja Glavni grad u odnosima sa gradovima drugih država, diplomatskim predstavništvima stranih država u Crnoj Gori, predstavništvima Crne Gore u inostranstvu, međunarodnim organizacijama i međunarodnim institucijama;
 2. izradu i sprovođenje programa rada službe i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga službe; sprovođenje lokalnog strateškog plana, plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okviru djelokruga službe; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti službe;
 3. praćenje propisa koji uređuju međunarodnu ekonomsku i drugu saradnju, privatno-javno partnerstvo sa međunarodnim elementom, biznis zone u Glavnom gradu i druge propise kojima se podstiče razvoj preduzetništva;
 4. praćenje donošenja, ratifikacije i primjene međunarodnih konvencija i drugih akata koji se odnose na jedinice lokalne samouprave i iniciranje donošenja odgovarajućih akata iz nadležnosti gradonačelnice ili skupštine radi njihovog sprovođenja;
 5. uspostavljanje i unapređenje regionalne i međunarodne saradnje radi podsticanja internacionalizacije privrede, kulture, sporta, održivog razvoja Glavnog grada, obrazovanja, zdravstva, zapošljavanja i mobilnosti mladih, zapošljavanja drugih kategorija stanovništva, socijalnog staranja, naučno istraživačkog rada i sl; priprema akata za gradonačelnice radi realizacije obaveza utvrđenih na međunarodnim konferencijama i od strane regionalnih i drugih institucija.
 6. promociju strateških ciljeva i razvojnih projekata u svim oblastima radi privlačenja direktnih stranih investicija; saradnju sa organima i službama lokalne uprave u pripremi i upravljanju projektima koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i drugih izvora; pripremne poslove na zaključivanju međunarodnih ugovora i sporazuma;
 7. saradnju sa menadžerom u pripremi i upravljanju projektima koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i drugih izvora i praćenje njihove realizacije, realizaciji razvojnih programa od interesa za Glavni grad i uspostavljanju međunarodne ekonomske i druge saradnje, privatno-javnog partnerstva sa stranim elementom i preduzimanju mjera radi podsticaja razvoja preduzetništva;
 8. koordinaciju i komunikaciju sa stranim partnerima, iseljenicima i njihovim organizacijama;
 9. praćenje informacija o Glavnom gradu u stranim medijima i njihovo dostavljanje Službi za građane;
 10. praćenje informacija i analiza specijalizovanih instituta i institucija koje se odnose na Glavni grad i Crnu Goru;
 11. učešće u organizaciji i realizaciji zvaničnih i drugih međunarodnih posjeta Glavnom gradu, uključujući i posjete delegacija i odbornika Skupštine Glavnog grada; pripremu, za učešće predstavnika Glavnog grada na međunarodnim skupovima, pregovorima, sastancima i sl.;
 12. postupanje po inicijativama građana iz djelokruga službe;
 13. sprovođenje upravnog postupka za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom; postupanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
 14. pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala za skupštinu, gradonačelnice, organe državne uprave, medije i sl. iz djelokruga organa;
 15. pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;
 16. pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 17. popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje služba koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 18. druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.