Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sekretarijat za kulturu

sekretarka

Snežana Tomanović

Sekretarijat za kulturu vrši poslove uprave koji se odnose na:

 1. praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti: kulture, bibliotečke, kinematografske, muzejske, arheološke i drugih djelatnosti iz ovih oblasti; podsticanja daljeg školovanja talentovane i nadarene djece i mladih; izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona, drugih propisa i planskih dokumenata u ovim oblastima;
 2. pripremu i sprovođenje propisa Glavnog grada u oblastima za koje je organ obrazovan (finansiranje i obezbjeđenje prostornih i drugih uslova za rad samostalnih umjetnika i književnika, dodjeljivanja nagrada i priznanja i sl.); pripremu osnivačkih akata javnih službi nad kojima vrši nadzor; izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti i zakonitosti propisa Glavnog grada iz djelokruga organa;
 3. izradu i sprovođenje programa rada Sekretarijata, programa razvoja kulture u Glavnom gradu sa godišnjim planom realizacije, programa podizanja spomen-obilježja, programa kulturnih manifestacija, finansiranja i sufinansiranja aktivnosti u kulturi i drugih programa i planova u ovoj oblasti; učešće u postupku donošenja nacionalnog programa razvoja kulture; sprovođenje lokalnog strateškog plana, plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada iz djelokruga organa; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata iz djelokruga organa;
 4. sprovođenje upravnog postupka za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama u obrazovne programe; učešće u podsticanju i vrednovanju daljeg školovanja talentovane i nadarene djece; sprovođenje postupka za slobodan pristup informacijama i drugih postupaka iz djelokruga organa u skladu sa zakonom i odlukama Glavnog grada;
 5. postupanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
 6. vođenje evidencije drugih lokalnih dobara od opšteg interesa iz djelokruga organa (spomenici kulture u imovini Glavnog grada, arheološki lokaliteti lokalnog značaja i sl.) i drugih registara i evidencija u skladu sa zakonom i odlukama Glavnog grada;
 7. upravni nadzor, poslove ostvarivanja prava osnivača u javnim službama koje obavljaju djelatnosti iz ovih oblasti (JU KIC “Budo Tomović”, JU Narodna biblioteka “Radosav Ljumović”, JU Gradsko pozorište, JU Dječije pozorište, JU “Muzeji i galerije”); odlučivanje po pravnim ljekovima na prvostepena akta javnih službi nad kojima vrši upravni nadzor i pravnim ljekovima korisnika usluga od opšteg interesa; davanje mišljenja na statut, akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, program rada i izvještaj o radu sa aspekta njihove usaglašenosti sa posebnim uputstvom gradonačelnice, druge planove, programe, cjenovnike i druge materijale tih službi;
 8. pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala iz djelokruga organa za Skupštinu, gradonačelnicu, organe državne uprave, medije i sl.;
 9. pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svog djelokruga, realizaciji plana integriteta, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;
 10. pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i djelokruga javnih službi nad kojima vrši nadzor i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 11. popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 12. druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima