Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Direkcija za imovinu

v.d. direktorice

Milica Kadović

Direkcija za imovinu vrši poslove uprave koji se odnose na:
 1. praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti: državne imovine, državnog premjera i katastra nepokretnosti, obligacionih, svojinsko pravnih odnosa, građevinskog zemjišta i drugih oblasti koje su u vezi sa ostvarivanjem funkcija organa; izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i drugih propisa u ovim oblastima;
 2. pripremu i sprovođenje propisa Glavnog grada u oblastima za koje je organ obrazovan (utvrđivanje građevinskog zemljišta koje će biti predmet raspolaganja u narednoj godini, uslova i načina korišćenja službenih zgrada i prostorija, reprezentativnih objekata, stanova za službene potrebe i drugih propisa iz oblasti upravljanja, korišćenja i raspolaganja državnom imovinom; izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu zakonitosti propisa Glavnog grada iz djelokruga organa;
 3. izradu i sprovođenje programa rada Direkcije i drugih programa i planova iz djelokruga organa; sprovođenje lokalnog strateškog plana, plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okviru djelokruga organa; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru djelokruga organa;
 4. upravljanje i korišćenje imovine Glavnog grada i staranje o njenom namjenskom korišćenju;
 5. pokretanje postupka upisa imovine Glavnog grada u katastar nepokretnosti, sprovođenje postupka eksproprijacije, parcelacije, razgraničenja i dr.; postupka za slobodni pristup informacijama i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom; postupanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
 6. sprovođenje postupka prodaje i davanja u zakup nepokretnih stvari i drugih dobara kojima raspolaže Glavni grad; pripremu predloga ugovora o prodaji, razmjeni, zakupu stvari, uspostavljanju hipoteke ili fiducije i sl., zaključivanje tih ugovora kada je posebno ovlašćena i praćenje njihove realizacije;
 7. pripremu predloga pojedinačnih akata kojima nadležni organi Glavnog grada odlučuju o sticanju, korišćenju i raspolaganju nepokretnom imovinom i o rasporedu i korišćenju službenih prostorija organa i službi Glavnog grada u skladu sa zakonom i Statutom Glavnog grada;
 8. procjenu vrijednosti nepokretnih stvari u imovini Glavnog grada;
 9. vođenje evidencije imovine Glavnog grada u skladu sa zakonom;
 10. popis i evidenciju drugih lokalnih dobara od opšteg interesa kojima raspolaže Glavni grad čiji popis i evidencija nije zakonom ili ovom odlukom stavljena u nadležnost drugih organa uprave ili javnih službi); popis i evidenciju drugih nepokretnih i pokretih stvari u skladu sa zakonom i propisima Glavnog grada;
 11. postupanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
 12. upravni nadzor i poslove ostvarivanja prava osnivača u Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. u vršenju povjerenih poslova upravljanja dijelom poslovnog prostora Glavnog grada; odlučivanje po pravnim ljekovima na prvostepena akta javnih službi nad kojima vrši upravni nadzor i pravnim ljekovima korisnika usluga od opšteg interesa u dijelu povjerenih poslova; davanje mišljenja na statut, akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, program rada i izvještaj o radu sa aspekta njihove usaglašenosti sa posebnim uputstvom gradonačelnice, druge planove, programe i materijale te javne službe u dijelu poslove nad kojima vrši upravni nadzor;
 13. učešće u identifikaciji i zaštiti kapitala Glavnog grada u postupku privatizacije javne službe nad kojom vrši nadzor;
 14. pripremu izvještaja o radu, stanju imovine i drugih informativnih i stručnih materijala iz djelokruga organa za skupštinu, gradonačelnice, organe državne uprave, medije i sl.;
 15. pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;
 16. pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 17. popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije i službenih zgrada i prostorija koje koristi više organa uprave, opreme, prevoznih sredstava i sl.) u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina;
 18. druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima