Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Služba za informacioni sistem

rukovodilac

Nikola Mićunović

Služba za informacioni sistem obavlja poslove koji se odnose na:
 1. praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti informacioni-komunikacionih tehnologija i drugih propisa koji su u vezi sa ostvarivanjem funkcija službe; izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i planskih akata u okviru djelokruga službe;
 2. izradu i sprovođenje programa rada službe i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga službe; sprovođenje lokalnog strateškog plana, plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okviru djelokruga službe; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti službe;
 3. izradu strateških i drugih programskih i planskih akata Glavnog grada iz djelokruga službe;
 4. uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema u Glavnom gradu; učešće u projektovanju i implementaciji informacionog sistema; predlaganje novih programskih sistema i usavršavanje postojećih; izradu projektnih zadataka;
 5. održavanje računarske i mrežne opreme i sredstava i staranje o funkcionisanju računarskih mreža;
 6. kontrolu automatske obrade podataka i sprovođenje mjera njihove zaštite;
 7. kreiranje i održavanja web sajta Glavnog grada; kreiranje stranica Glavnog grada na društvenim mrežama u saradnji sa Službom za odnose sa javnošću i objavljivanje informacija koje dostavi ta služba;
 8. sprovođenje obuka i usavršavanja lokalih službenika i namještenika za korišćenje informacione tehnologije i sistema;
 9. učešće u izradi projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i praćenje njihove realizacije;
 10. sprovođenje postupka za slobodni pristup informacijama i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom;
 11. postupanje po inicijativama građana iz djelokruga službe;
 12. vođenje evidencija u skladu sa zakonom i odlukama Glavnog grada;
 13. pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala iz djelokruga službe za skupštinu, gradonačelnice, organe državne uprave, medije i sl.;
 14. pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja iz svog djelokruga;
 15. pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 16. popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje služba koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 17. druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.