Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Služba gradonačelnice

v.d. rukovoditeljke

Jelena Radović

Služba gradonačelnice vrši upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na:
 1. izradu akata iz nadležnosti gradonačelnice u skladu sa Statutom Glavnog grada;
 2. izradu i sprovođenje programa rada gradonačelnice, programa rada službe gradonačelnice i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga službe; sprovođenje plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okviru djelokruga službe; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti službe;
 3. izradu nacrta odluka, rješenja, zaključaka, saglasnosti i drugih akata koja donosi gradonačelnica i izvještaja o realizaciji tih akata i dr; čuvanje izvornika akata koje donosi gradonačelnica;
 4. pripremu akata koje gradonačelnica donosi u realizaciji funkcije predstavljanja i zastupanja Glavnog grada;
 5. kontrolu akata koje gradonačelnica predlaže skupštini na usvajanje a čiji su obrađivači organi uprave, službe i javne službe i sprovođenje procedure predlaganja;
 6. kontrolu izvršavanja zakona i drugih propisa od strane organa i službi Glavnog grada; kontrolu realizacije Programa rada gradonačelnice i Programa rada skupštine i drugih razvojnih planova, programa i strateških dokumenata državnog značaja i pripremu predloga akata za njihovo izvršavanje;
 7. pripremu smjernica za izvršavanje prenesenih i povjerenih poslova i njihovu kontrolu;
 8. pripremu akata kojim gradonačelnica vrši usmjeravanje i usklađivanje rada organa uprave, službi i javnih službi;
 9. obezbjeđenje i kontrolu izvršenja sudskih odluka preko nadležnih organa uprave i službi Glavnog grada;
 10. kontrolu usklađenosti programa rada i izvještaja o radu organa uprave, posebnih, stručnih i javnih službi sa odgovarajućim uputstvom gradonačelnice;
 11. pripremu akata u vršenju upravnog nadzora nad radom organa uprave, posebnih, stručnih i javnih službi, kontrolu akata u vršenju nadzora nad radom Službe komunalne policije i Službe zaštite i spašavanja koje za gradonačelnicu priprema Sekretarijat za komunalne poslove;
 12. pripremu i organizovanje sastanaka i službenih putovanja gradonačelnice i zamjenika gradonačelnice i staranje o realizaciji usvojenih zaključaka;
 13. pripremu zaključaka i putnih naloga za službena putovanja u inostranstvo gradonačelnice i zamjenika gradonačelnice, imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica u upravi;
 14. saradnju sa državnim organima i organima drugih jedinica lokalne samouprave u zemlji i inostranstvu;
 15. protokolarne poslove za potrebe gradonačelnice i zamjenika gradonačelnice i organizaciju proslave Praznika Glavnog grada “19. decembar” u saradnji sa Službom skupštine;
 16. sprovođenje upravnog postupka za imenovanje, postavljenje, zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava i obaveza iz ovog osnova; rješavanje sukoba nadležnosti između organa uprave, javnih službi i pravnih lica kojima je odlukom skupštine povjereno vršenje određenih poslova; postupka izuzeća glavnog administratora; slobodnog pristupa informacijama i drugih postupaka u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Glavnog grada;
 17. postupanje po inicijativama građana iz djelokruga službe;
 18. stručne i administrativno-tehničke poslove za Savjet gradonačelnice, druga stručna radna tijela koja obrazuje gradonačelnica i radna tijela Glavnog grada u skladu sa posebnom odlukom;
 19. registraciju odgovornog lica u Glavnom gradu (gradonačelnice) u odgovarajućem registru i druge administrativne poslove za potrebe gradonačelnice;
 20. poslove menadžera i to: predlaganje i učešće u pripremi i realizaciji planova i programa razvoja opštine kojima se podstiče ekonomski razvoj, preduzetnička inicijativa i javno-privatno partnerstvo, obezbjeđuje zaštita životne sredine i održivi razvoj; pripremai upravljanje projektima koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i drugih izvora, praćženje njihove realizacije, izrada informacija i izvještaja o realiazciji projekata, uspostavljanje i vođenje baze podataka o planovima, programima, projektima, dostava podataka o projektima i njihovoj realizaciji ministarstvu nadležnom za poslove ekonomije u skladu sa posebnim zakonom; iniciranje izmjena i dopuna propisa koji otežavaju poslovnu inicijativu i drugi poslove koje menadžeru povjeri gradonačelnica;
 21. posredovanje u komunikaciji i podsticanje saradnje između domaćih i stranih privrednika i lokalne uprave Glavnog grada; pružanje tehničke podrške preduzetnicima; saradnju sa bankama i drugim finansijskim organizacijama, organima državne uprave, pravnim licima, reprezentativnim udruženjima poslodavaca i drugim subjektima koji se bave podsticajem razvoja privrede i zapošljavanjem; koordiniranje saradnje Sekretarijata za preduzetništvo i menadžera u pripremi i realizaciji razvojnih programa i projekata i analize normativnog i drugog okvira u cilju stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta;
 22. pripremu izvještaja o radu gradonačelnice na osnovu izvještaja organa lokalne uprave, posebnih, stručnih, javnih službi, izvještaja o radu službe i drugih izvještaja i informacija o planiranim i realizovanim aktivnostima gradonačelnice;
 23. pripremu izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz nadležnosti gradonačelnice i drugih izvještaja u skladu sa zakonom;
 24. popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje služba koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 25. druge poslove iz djelokruga službe, u skladu sa zakonom i drugim propisima.