Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Podnošenje prigovora na pružanje usluga od javnog interesa

4.15 Podnošenje prigovora na pružanje usluga od javnog interesa

STRANKA: Podnosi prigovor na pružanje usluga od javnog interesa, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Popunjen obrazac: 4.15 Podnošenje prigovora na pružanje usluga od javnog interesa;
  • Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 5,00€ (3,00€+2,00€) na žiro račun Glavnog grada, broj: 540-3026777-81.

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, donosi rješenje. Rješenje se dostavlja stranci.

ROK za donošenje rješenja je 15 dana.

ROK za tužbu je 20 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Upravnom sudu.

VRSTA POSTUPKA: Upravna aktivnost.