Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za izdavanje saglasnosti za upis u Registar sakupljača odnosno prevoznika otpada

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje saglasnosti za upis u Registar sakupljača, odnosno prevoznika otpada, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Popunjen obrazac: 4.11 Zahtjev za izdavanje saglasnosti za upis u Registar sakupljača, odnosno prevoznika otpada;
  • Specifikacija vrste otpada koje će se sakupljati ili transportovati, uključujući i karakteristike otpada;
  • Teritorija na kojoj će se vršiti sakupljanje, odnosno transport otpada;
  • Lokacija i način skladištenja otpada;
  • Način i vrsta transporta;
  • Tehnički i organizacioni kapaciteti;
  • Polisa osiguranja za slučaj udesa ili štete pričinjene trećim licima ili njihovim stvarima;
  • Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 22,00€ (20,00€+2,00€) na žiro račun Glavnog grada, broj: 540-3026777-81.

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava uslove, donosi se akt o davanju saglasnosti, koji  se dostavlja stranki i Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine.

ROK za donošenje saglasnosti  je 15 dana.

ROK za žalbu: /.

 

VRSTA POSTUPKA: Neupravna aktivnost.