Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Uprava za zaštitu imovinsko-pravnih interesa Glavnog grada

v.d. zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Glavnog grada

mr Gojko Perović

Uprava za zaštitu imovinsko-pravnih odnosa Glavnog grada vrši poslove uprave koji se odnose na:
 1. praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti koje su u vezi sa ostvarivanjem funkcija organa; izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i drugih propisa u ovim oblastima;
 2. izradu i sprovođenje programa rada Uprave i drugih programa i planova iz djelokruga organa; sprovođenje lokalnog strateškog plana, plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okviru djelokruga organa; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru djelokruga organa;
 3. sprovođenje postupka za slobodni pristup informacijama i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom;
 4. preduzimanje mjera i ulaganje pravnih sredstava radi zaštite imovinskih prava i interesa Glavnog grada;
 5. pravnu zaštitu imovine i imovinskih i drugih prava Glavnog grada, njegovih organa i službi;
 6. zastupanje pred sudovima u parničnom, vanparničnom, izvršnom i upravnom postupku i u upravnom sporu;
 7. davanje pravnih mišljenja u vezi sa zaključenjem ugovora i drugim imovinsko-pravnim pitanjima na zahtjev organa ili službe čija imovinska prava i interese zastupa;
 8. postupanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
 9. pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala iz djelokruga organa za Skupštinu, gradonačelnice, organe državne uprave, medije i sl.;
 10. pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;
 11. pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 12. popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije i službenih zgrada i prostorija koje koristi više organa uprave, opreme, prevoznih sredstava i sl.) u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina;
 13. druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.
  Uprava za zaštitu imovinsko-pravnih interesa Glavnog grada ima položaj zakonskog zastupnika Glavnog grada u vršenju poslova zaštite imovinsko-pravnih interesa Glavnog grada pred sudovima i drugim državnim organima.