Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sekretarijat za saobraćaj

v.d. sekretara

Ninoslav Kaluđerović

Sekretarijat za saobraćaj vrši poslove uprave koji se odnose na:
  1. praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti saobraćaja, puteva i drugih propisa koji su u vezi sa ostvarivanjem funkcija organa; izjašnjavanje na predloge i nacrte zakona i drugih propisa i državnih planskih akata iz ovih oblasti;
  2. pripremu i sprovođenje propisa i akata Glavnog grada u oblastima za koje je organ obrazovan; pripremu osnivačkih akata javnih službi nad kojima vrši nadzor; izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti i zakonitosti propisa Glavnog grada iz djelokruga organa;
  3. izradu i sprovođenje programa rada Sekretarijata i drugih programskih i planskih akata iz nadležnosti organa; sprovođenje lokalnog strateškog plana, plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okvirusvog djelokruga; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti organa;
  4. sprovođenje upravnih postupaka i vršenje upravnih radnji u oblastima za koje je organ obrazovan (privremeno podizanje ograde i zauzimanje i raskopavanje javnih površina u koridoru opštinskog i nekategorisanog puta; priključenje komercijalnog objekata na opštinski i nekategorisani put; privremena i povremena parkirališta, privremene garaže, rezervacije parking mjesta; postavljanje autobuskih stajališta i nadstrešnica na opštinskom putu; izdavanje licenci i izvoda iz licenci za gradski, prigradski linijski prevoz putnika i taksi prevoz; vanredni priključak na opštinski i nekategorisani put); postupka za slobodni pristup informacijama i drugih postupaka iz nadležnosti organa u skladu sa zakonom i odlukama Glavnog grada;
  5. postupanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
  6. vođenje evidencije lokalnih dobara u opštoj upotrebi i drugih lokalnih dobara od opšteg interesa u oblasti saobraćaja i puteva kao i drugih evidencija u oblastima za koje je organ obrazovan u skladu sa zakonom i propisima Glavnog grada;
  7. upravni nadzor, poslove ostvarivanja prava osnivača u javnim službama “Parking servis” Podgorica d.o.o i “Putevi” d.o.o; odlučivanje po pravnim ljekovima na prvostepena akta javnih službi nad kojima vrši nadzor i pravnim ljekovima korisnika usluga od opšteg interesa; davanje mišljenja na statut, akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, program rada i izvještaj o radu sa aspekta njihove usaglašenosti sa posebnim uputstvom gradonačelnice, planove, programe, cjenovnike i druge materijale tih službi;
  8. učešće u identifikaciji i zaštiti kapitala Glavnog grada u postupku privatizacije javnih službi nad kojima vrši nadzor čiji je osnivač Glavni grad;
  9. pripremu izvještaja o radu, informativnih i drugih stručnih materijala iz djelokruga organa za skupštinu, gradonačelnice, organe državne uprave medije i sl;
  10. pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;
  11. pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i djelokruga javnih službi nad kojima vrši nadzor i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
  12. popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
  13. druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.