Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Glavni administrator

vuksan-vuksanovic

Vuksan Vuksanović

Biografija

Rođen 1977. godine u Cetinju. Osnovnu i srednju školu završio u Podgorici. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Položio pravosudni i advokatski ispit. Odbranio magistarski rad pod naslovom “Implementacija Statuta Međunarodnog krivičnog suda u pravni poredak Crne Gore” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Učestvovao u izradi više od dvadeset zakona i drugih propisa. Priređivač i autor različitih stručnih publikacija. Radio u Ministarstvu pravde od 2003. do 2011. godine, a od 2011. godine do imenovanja na funkciju glavnog administratora bio je direktor Direkcije za pravne poslove u Crnogorskoj komercijalnoj banci. Bio je konsultant za pravna pitanja na projektima koji su podržani od strane međunarodnih razvojnih organizacija. Učesnik velikog broja seminara, konferencija i stručnih usavršavanja u Crnoj Gori i u inostranstvu. Govori engleski jezik. Oženjen, otac jednog djeteta.

Poslovi glavnog administratora definisani su zakonskim odredbama (Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o Glavnom gradu) i normama koje su sadržane u podzakonskim aktima (Statut Glavnog grada, Odluka o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada). Pomenuti propisi uređuju položaj glavnog administratora u sistemu lokalne samouprave, definišu njegova ovlašćenja i poslove, bliže uređuju obrazovanje Službe Glavnog administratora.

  1. Glavni administrator vrši poslove drugostepenog organa u upravnim stvarima iz nadležnosti organa i posebnih službi;
  2. koordinira rad organa i službi u izvršavanju poslova za koje je potrebna međusobna saradnja (priprema propisa, akcionih planova, strateškog plana razvoja Glavnog grada i drugih razvojnih planova i programa, priprema izvještaja o njihovoj realizaciji i stručno informativnih materijala, izvještaja o sprovođenju zakona, propisa Glavnog grada i dr.);
  3. daje mišljenje na akt kojim se utvrđuje organizacija i način rada uprave Glavnog grada;
  4. daje stručna uputstva i instrukcije za rad organima i službama radi pravilne primjene zakona i drugih propisa;
  5. priprema godišnji izvještaj o postupanju u upravnim stvarima iz nadležnosti Glavnog grada;
  6. podnosi gradonačelniku godišnji izvještaj o radu i druge izvještaje na zahtjev gradonačelnika;
  7. rješava sukob nadležnosti između organa uprave Glavnog grada i sukob nadležnosti između organa lokalne uprave opštine i organa uprave Glavnog grada;
  8. vrši druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Glavnog grada i aktima gradonačelnika.
 
Za vršenje poslova glavnog administratora obrazuje se stručna služba, kojom rukovodi glavni administrator. Glavni administrator za svoj rad i rad svoje službe odgovara gradonačelniku.