Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Služba za građane

v.d. rukovodioca

Vladislav Dajković

Služba za građane vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:
 1. učešće u pripremi i sprovođenje Statuta Glavnog grada, odluka i drugih akata kojima se uređuje javnost i transparentnost rada skupštine, gradonačelnice, organa uprave, posebnih, stručnih i javnih službi;
 2. izradu i sprovođenje programa rada službe i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga službe; sprovođenje plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okviru djelokruga službe; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti službe;
 3. prikupljanje i obrada podataka od starješina organa uprave, posebnih i stručnih i direktora javnih službi o pripremi i sprovođenju zakona i drugih propisa, državnih planskih, programskih i drugih akata od uticaja na Glavni grad kao i propisa, planskih, programskih i drugih akata skupštine, gradonačelnice, organa uprave, posebnih, stručnih i javnih službi Glavnog grada;
 4. ažuriranje web sajtu Glavnog grada www.podgorica.me u okviru svog djelokruga;
 5. saradnju sa civilnim sektorom u okviru djelokruga službe;
 6. prijem zahtjeva građana i drugih subjekata za nformacije o nadležnosti, načinu ostvarivanja prava i obaveza pred organima lokalne samouprave, lokalne uprave i javnih službi, njihovo proslijeđivanje nadležnim organima i službama i dostavljanje povratne informacije podnosiocu zahtjeva u roku od 48 sati od časa prijema; vođenje evidencije o primljenim i riješenim zahtjevima sa rokom rrješavanja; prijem i obrada drugih zahtjeva, predstavki, inicijativa, pritužbi i sl. podnesenih gradonačelnici;
 7. sprovođenje postupka za slobodni pristup informacijama i drugih postupaka u skladu sa zakonom i odlukama Glavnog grada;
 8. pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala za skupštinu, gradonačelnice, organe državne uprave, medije i sl. iz djelokruga službe;
 9. pripremu godišnjeg izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata na web sajtu Glavnog grada, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja iz djelokruga službe u skladu sa zakonom;
 10. popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje služba koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 11. druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima