Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Služba za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju

v.d. rukovodioca

Boris Spalević

Odlukom o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 038/18, 043/18, 06/20, 10/20, 036/21, 05/22, 30/23, 42/23), Služba za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:

  1. praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti polojoprivrede i ruralnog razvoja; vode od lokalnog značaja, u oblastima utvrđenim ovom odlukom; utvrđivanje i tretman erozivnih područja; izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i drugih propisa i planskih dokumenata u ovim oblastima;
  2. izradu i sprovođenje programa rada Službe i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga Službe koji se prvenstveno odnose na podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju, opštih i operativnih planova zaštite od štetnog dejstva voda i havarijskih zagađenja za vode od lokalnog značaja, zaštite od erozija i bujica; sprovođenje plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okviru djelokruga Službe; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru djelokruga Službe;
  3. sprovođenje upravnih postupka i vršenje upravnih radnji u oblastima za koje je Služba obrazovana (slobodan pristup informacijama, odobravanje poljoprivrednih kredita, izdavanje vodnih uslova, vodnih saglasnosti i vodnih dozvola za vode od lokalnog značaja; dodjela koncesija za izgradnju, održavanje i korišćenje vodnih objekata iz nadležnosti Glavnog grada, odnosno za korišćenje javnog vodnog dobra od lokalnog značaja i sl.); davanje mišljenja o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Glavnog grada;
  4. pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala za Skupštinu, gradonačelnice, organe državne uprave, medije i sl. iz djelokruga Službe;
  5. pripremu godišnjeg izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti; ostvarivanje principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata na web sajtu Glavnog grada; saradnju sa poljoprivrednicima, nevladinim organizacijama i drugim licima;
  6. rješavanje po inicijativama građana iz djelokruga Službe;
  7. pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
  8. vođenje evidencije o lokalnim dobrima od opšteg interesa u oblastima iz djelokruga Službe (šumsko i poljoprivredno zemljište) u saradnji sa Sekretarijatom za planiranje prostora i održivi razvoj; evidenciju o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe; poljoprivrednu proizvodnju; otkup viška poljoprivrednih proizvoda, vođenje registra voda od lokalnog značaja;
  9. popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad, a koje Služba koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
  10. druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.