Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izdavanje odobrenja za postavljanje panoa na fasadama i krovovima zgrada (murali, reklamni pano, svijetleće reklame, displeji, reklame sa elektronskom izmjenom reklamnih poruka, elektronska roto – trivison reklama, elektronska trčeća reklama i sl.)

STRANKA: Podnosi zahtjev za dobijanje odobrenja za postavljanje panoa na fasadama i krovovima zgrada – komunalni objekat, tipa:

 • – murali,
 • – reklamni pano,
 • – svijetleće reklame,
 • – displeji,
 • – reklame sa elektronskom izmjenom reklamnih poruka,
 • – elektronska roto – trivison reklama,
 • – elektronska trčeća reklama i sl.

 uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

 • – Popunjen obrazac: Zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje komunalnog objekta;
 • – Dokaz ovlašćene institucije da se postavljanjem reklamnog panoa ne ugrožava stabilnost zgrade;
 • – Saglasnost vlasnika zgrade odnosno Skupštine etažnih vlasnika;
 • – Tehnička dokumentacija koja sadrži nacrt fasade ili prostora sa planiranim izgledom, a ukoliko se radi o svjetlećem komunalnom objektu (svjetleće reklame, displeji i sl.), uz navedeno, potrebno je dostaviti još i presjek i potrebne detalje sa šemom instalacija, predračun sigurnosti, tehnički opis sa oznakom materijala i tonska rješenja boja;
 • – Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 5,00€ (3,00€ + 2,00€) na žiro račun Glavnog grada, broj: 540-3026777-81. 

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava uslove, donosi se rješenje. Rješenje se dostavlja stranci, Upravi lokalnih javnih prihoda (ukoliko se zemljište – površina nalazi u svojini Glavnog grada), Komunalnoj inspekciji i Komunalnoj policiji.

ROK za donošenje rješenja je 30 dana.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru, preko ovog Organa.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.