Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za davanje saglasnosti na Plan upravljanja građevinskim neopasnim otpadom, ukoliko građevinsku dozvolu izdaje nadležni organ lokalne uprave

STRANKA: Podnosi zahtjev za davanje saglasnosti na Plan upravljanja građevinskim neopasnim otpadom, ukoliko građevinsku dozvolu izdaje nadležni organ lokalne uprave, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Popunjen obrazac: 4.12 Zahtjev za izdavanje saglasnosti na Plan upravljanja neopasnim građevinskim otpadom, ukoliko građevinsku dozvolu izdaje nadležni organ lokalne uprave;
  • Plan upravljanja građevinskim neopasnim otpadom;
  • Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 22,00€ (20,00€+2,00€) na žiro račun Glavnog grada, broj: 540-3026777-81.

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava uslove, donosi se akt o davanju saglasnosti, koji  se dostavlja stranki.

ROK za donošenje saglasnosti je 30 dana.