Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sekretarijat za finansijske poslove i analizu budžeta

v.d. sekretara

Balša Špadijer

Sekretarijat za finansijske poslove i analizu budžeta vrši poslove uprave koji se odnose na:
 1. praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti: finansiranja, budžeta, zarada u javnom sektoru, administrativnih taksi, zaštite podataka o ličnosti i drugih propisa koji su vezani za ostvarivanje funkcija organa; izjašnjavanje na predloge i nacrte zakona i drugih propisa i akata iz ove oblasti;
 2. pripremu i sprovođenje lokalnih propisa u oblastima za koje je obrazovan (Budžet Glavnog grada; privremeno finansiranje; zarade lokalnih funkcionera i lokalnih službenika i namještenika Glavnog grada; lokalni javni prihodi u saradnji sa Upravom lokalnih javnih prihoda (porezi, prirezi, boravišna taksa, lokalne administrativne takse i sl.); učešće u pripremi lokalnih propisa kojim se uređuju drugi lokalni javni prihodi (komunalna taksa, naknade, članski doprinos Turističkoj organizaciji Glavnog grada i sl.); izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti i zakonitosti propisa Glavnog grada iz djelokruga organa;
 3. izradu i sprovođenje programa rada Sekretarijata i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga organa; sprovođenje lokalnog strateškog plana, plana integriteta i si; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti organa;
 4. upravljanje konsolidovanim računom trezora, podračunima i drugim računima; vođenje postupka otvaranja podračuna i utvrđivanje načina njihovog korišćenja; vođenje glavne knjige trezora i pomoćne knjige; finansijsko planiranje i upravljanje gotovinskim sredstvima; kontrolu izdataka i izvršavanje Budžeta; obračun i isplatu zarada i naknada u organima Glavnog grada, organima uprave, službama i ustanovama čiji je osnivač Glavni grad; budžetsko računovodstvo;
 5. vođenje postupka za slobodni pristup informacijama, zaštitu ličnih podataka iz svog djelokruga i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom i odlukama Glavnog grada;
 6. učešće u identifikaciji i zaštiti kapitala Glavnog grada u postupku privatizacije javnih službi čiji je osnivač Glavni grad; kupovinu i prodaju hartija od vrijednosti ili udjela u privrednim društvima, zaduživanje Glavnog grada i davanje garancija, analizu trošenja budžetskih sredstava; analizu poslovanja privrednih društava čiji je osnivač Glavni grad; analizu iskazanih potreba potrošačkih jedinica i sl.
 7. pripremu sporazuma o visini operativnih izdataka u budžetu opštine u okviru Glavnog grada koje obezbjeđuje Glavni grad;
 8. vođenje evidencije o dugu Glavnog grada, evidencije zarada zaposlenih u Glavnom gradu i drugih evidencija u skladu sa zakonom;
 9. dostavljanje podataka nadležnim organima o prihodima, izdacima i budžetskom zaduženju;
 10. postupanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
 11. pripremu izvještaja o radu organa, pripremu završnog računa Budžeta Glavnog grada; realizaciji fiskalne politike za tekuću godinu, korišćenju stalne budžetske rezerve i drugih informativnih i stručnih materijala za skupštinu, gradonačelnice, organe državne uprave, medije i sl.;
 12. pripremu godišnjeg izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i druge izvještaje u skladu sa posebnim odlukama Glavnog grada;
 13. pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 14. popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 15. druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.