Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Uprava za inspekcijske poslove

v.d. direktora

Branko Kovačević

Uprava za inspekcijske poslove vrši poslove uprave koji se odnose na:
 1. praćenje i sprovođenje propisa u oblasti inspekcijskog nadzora i propisa u oblastima u kojima vrši inspekcijski nadzor: javne čistoće, prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada; izgradnje, održavanja i korišćenja deponija; uređivanja i održavanja pijaca, groblja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvjete, opštinskih i nekategorisanih puteva i ulica, saobraćajnih oznaka i signalizacije; prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju; auto-taksi i vanrednog prevoza; stanovanja u stambenim zgradama; držanja kućnih ljubimaca; zaštite od buke u životnoj sredini; snabdijevanja toplotom; upotrebe simbola Glavnog grada; kontrole radnog vremena; održavanja kafilerija; voda i vodnog dobra od lokalnog značaja; upravljanja vodama javnog vodosnabdijevanja; prikupljanja, prečišćavanja i ispuštanja otpadnih voda i prikupljanja i ispuštanja atmosferskih voda; sportsko-rekreativnih i avanturističkih aktivnosti u turizmu; usluga iznajmljivanja vozila; oblasti turizma i ugostiteljstva (pružanja usluga u privremenim ugostiteljskim objektima na javnim površinama, drugom prostoru van ugostiteljskog objekta i u pokretnom objektu; upotrebe elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskom objektu; kontrole odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za kamp sa najviše 15 smještajnih jedinica i katering objekte, odnosno rješenja o upisu u Centralni turistički registar za sobe, turističke apartmane, kuće i stanove u skladu sa zakonom; uslove za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za koje rješenje o dodjeli kategorije izdaje nadležni organ lokalne uprave; uslove za posebne standarde ugostiteljskih objekata za koje rješenje izdaje nadležni organ lokalne uprave; radnog vremena ugostiteljskih i drugih objekata; instaliranja limitatora jačine zvuka na uređaju preko kojeg se emituje muzika; pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu i na plovnom objektu; pružanja usluga kampovanja u kampovima sa najviše 15 kamp jedinica i van prostora određenog za kampovanje; oglašavanja i reklamiranja turističke i ugostiteljske djelatnosti i usluga za koje odobrenje za obavljanje ovih vrsta djelatnosti, odnosno rješenje o upisu u Centralni turistički registar izdaje nadležni organ lokalne uprave i sl.); obezbjeđenja uređaja i opreme za odvođenje dima, pare i neprijatnih mirisa; obezbjeđenje uslova za kretanje lica sa invaliditetom u objektima za koje odobrenje za obavljanje djelatnosti odnosno rješenje o upisu u Centralni turistički registar izdaje nadležni organ lokalne uprave i sl. u skladu sa zakonom i drugim propisima;
 2. učešće u pripremi i sprovođenje propisa Glavnog grada u oblastima za koje je organ obrazovan;
 3. inspekcijski nadzor u obavljanju povjerenih poslova državne uprave iz nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove Crne Gore u oblasti eksploatacije i deponovanja rječnih nanosa na vodnom zemljištu;
 4. inspekcijski nadzor u obavljanju povjerenih poslova državne uprave iz nadležnosti Uprave policije koji se odnose na premještanja vozila, izdavanje prekršajnog naloga i pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa zakonom;
 5. izradu i sprovođenje programa rada organa i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga organa; sprovođenje plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okviru djelokruga organa; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata iz djelokruga organa;
 6. postupanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
 7. sprovođenje upravnog postupka za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom;
 8. pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala za Skupštinu, gradonačelnicu, organe državne uprave, medije i sl., iz djelokruga organa;
 9. pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svog djelokruga, realizaciji plana integriteta, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;
 10. pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 11. popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 12. druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima