Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Služba za zajedničke poslove

v.d. rukovodioca

Veselin Rabrenović

Služba za zajedničke poslove vrši stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe skupštine, gradonačelnice, glavnog administratora, organa uprave i službe koji se odnose na:
 1. sprovođenje propisa o kancelarijskom poslovanju i arhivskoj djelatnosti; sprovođenje propisa o upravnom postupku u dijelu prijema i dostave pismena; izjašnjavanje o nacrtima i predlozima zakona i drugih propisa iz djelokruga službe;
 2. izradu i sprovođenje programa rada službe i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga službe; sprovođenje lokalnog strateškog plana, plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okviru djelokruga službe; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti službe;
 3. izradu Liste kategorija registraturskog materijala;
 4. prijem, otpremanje pismena preko Pošte Crne Gore i njihovu distribuciju svim organima lokalne samouprave, Službi skupštine, organima uprave i službama Glavnog grada kojima su ta pismena upućena, izuzev organa i službi koje imaju svoje pisarnice i dostavljače;
 5. poslove prijema i otpremanja pismena, pisarnice i arhive za sopstvene potrebe i potrebe organa i službi Glavnog grada koje nemaju svoju pisarnicu;
 6. vođenje djelovodnika i upisnika upravnih predmeta organa uprave i službi iz tačke 5 ovog člana;
 7. čuvanje arhivskog materijala u propisanim rokovima, popis i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala za organe i službe iz tačke 5 ovog člana;
 8. tekuće i investiciono održavanje i zaštitu službenih zgrada i prostorija organa, organa uprave i službi Glavnog grada, mjesnih kancelarija i mjesnih zajednica, domova kulture, omladinskih i zadružnih domova i drugih prostora u imovini Glavnog grada; staranje o računima za utrošenu električnu energiju, vodu i sl. za objekte koje ne koriste drugi organi uprave ili službe; staranje o ugradnji posebnih brojila u objektima koje koristi više korisnika i preduzimanje mjera za uredno izmirivanje obaveza po osnovu utroška električne energije, vode i sl.;
 9. kontrolu uslovnosti i opremanje biračkih mjesta za potrebe održavanja izbora;
 10. osiguranje službenika i imovine Glavnog grada;
 11. ugostiteljske usluge za organe uprave; kopiranje, povezivanje i skeniranje štampanih materijala za potrebe uprave; održavanje higijene službenih prostorija;
 12. održavanje, registraciju i evidenciju službenih vozila;
 13. stručne i administrativno-tehničke poslove u vezi sa realizacijom odluka komisija za rješavanje stambenih pitanja osim za stanove dodijeljene licima u stanju socijalne potrebe (otkup stanova, obrada ugovora o zakupu, kupovini stanova pod povoljnijim uslovima, ovjere ugovora i dr.);
 14. pomoćno-tehničke poslove u vezi sa upotrebom državnih i simbola Glavnog grada, odnosno nacionalnih simbola;
 15. sprovođenje upravnog postupka za slobodni pristup informacijma i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom;
 16. rješavanje po inicijativama građana iz djelokruga službe;
 17. pripremu izvještaja o radu službe, informativnih i drugih stručnih materijala za skupštinu, gradonačelnice, državne organe i medije u vezi poslova iz djelokruga Službe;
 18. pripremu godišnjeg izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata i drugih izvještaja;
 19. pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 20. popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje služba koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 21. druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.