Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za upis u Registar imenovanja organa upravljanja stambene zgrade

STRANKA: Podnosi zahtjev za upis u Registar imenovanja Organa upravljanja stambene zgrade, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

 • – Pisani zahtjev za registraciju i zahtjev za određivanje matičnog broja zgrade;
 • – Poziv za sjednicu sa dnevnim redom;
 • – Zapisnik sa konstitutivne sjednice Skupštine etažnih vlasnika;
 • – Odluka o imenovanju predsjednika Skupštine etažnih vlasnika;
 • – Odluka o imenovanju upravnika ako je broj etažnih vlasnika veći od četiri;
 • – Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda;
 • – Odluka o načinu objavljivanja odluka koje donosi Skupština;
 • – Odluka o otvaranju žiro računa;
 • – Prijava za Monstat;
 • – Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi za Monstat u iznosu od 5,00€;
 • – Pravila o međusobnim odnosima etažnih vlasnika kada je broj etažnih vlasnika veći od deset;
 • – Ugovor o međusobnim odnosima zaključen između Skupštine etažnih vlasnika zgrade koju zastupa predsjednik skupštine, s jedne strane i upravnika stambene zgrade s druge strane.

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava uslove, donosi se rješenje. Rješenje se dostavlja stranci, Komunalnoj inspekciji, Komunalnoj policiji i Agenciji za stanovanje d.o.o.

ROK za donošenje rješenja je 30 dana.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru, preko ovog Organa.

VRSTA POSTUPKA: Upravna aktivnost.

Dokumenta