Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Služba za unutrašnju reviziju i finansijsko upravljanje rizicima

v.d. rukovoditeljke

Elena Remiković

Služba za unutrašnju reviziju i finansijsko upravljanje rizicima vrši poslove unutrašnje revizije koji se odnose na:
 1. praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti sistema unutrašnjih finansijskih kontrola i drugih propisa od značaja za ostvarivanje funkcija službe; izjašnavanje na nacrte i predloge zakona u oblasti za koju je služba obrazovana;
 2. izradu i sprovođenje programa rada službe i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga službe; sprovođenje plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okviru djelokruga službe; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti službe;
 3. operativno planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Glavnog grada;
 4. procjenu sistema finansijskog upravljanja rizicima;
 5. obezbjeđivanje pružanja savjetodavnih usluga u procesu upravljanja rizicima, u skladu sa zakonom kojim se uređuju upravljanje i unutrašnje kontrole u javnom sektoru;
 6. obavljanje posebne revizije na zahtjev Gradonačelnice i obavljanje revizije korišćenja sredstava Evropske Unije;
 7. praćenje sprovođenja preporuka po prethodno obavljenim revizijama;
 8. davanje stručnih mišljenja u postupku uvođenja novih sistema i procedura;
 9. saradnju sa ministarstvom nadležnim za poslove finansija u dijelu obuka i kontrole rada Službe;
 10. saradnju i praćenje preporuka Državne revizorske institucije, međunarodnih i domaćih strukovnih udruženja; saradnju sa Ministarstvom finansija u sprovođenju obuka i kontrole rada službe;
 11. vođenje upravnog postupka za slobodni pristup informacijama i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom; rrješavanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
 12. izradu periodičnih i godišnjih izvještaja o radu unutrašnje revizije i izvještaja i drugih informativnih i stručnih materijala iz djelokruga organa za skupštinu, gradonačelnice, organe državne uprave, medije i sl.;
 13. pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;
 14. pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 15. popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje služba koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 16. druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima