Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Služba glavnog gradskog arhitekte

v.d. Glavne gradske arhitektice

Duška Mačić

Služba glavnog gradskog arhitekte vrši stručne i druge poslove za ostvarivanje funkcije glavnog gradskog arhitekte koji se odnose na:

 1. praćenje i primjenu propisa iz oblasti planirana prostora i izgradnje objekata; izjašnjavanje na zakone i druge propise iz djelokruga službe;
 2. izradu i sprovođenje programa rada službe i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga službe; sprovođenje plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okviru djelokruga službe; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti službe;
 3. izradu politika, strategija, projekata i programa u cilju unapređenja prostornog i arhitektonskog oblikovanja;
 4. pripremu programa rada službe, lokalnih strateških i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga službe; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata iz djelokruga službe;
 5. donošenje rješenja o usklađenosti objekta sa smjernicama za usklađivanje spoljnog izgleda objekta iz planskog dokumenta i njegovu dostavu katastru;
 6. prenijete poslove davanja saglasnosti na idejno rješenje zgrade, trga i ostalih javnih prostora u naseljima, provjere usaglašenosti idejnog rješenja sa urbanističkim projektom u skladu sa zakonom, propisivanje smjernica za usklađivanje spoljnog izgleda bespravnih objekata; davanje saglasnosti u pogledu izgleda privremenog objekta i izrađivanje projektnog zadatka za urbanistički projekat;
 7. dostavljanje idejnog rješenja, zahtjeva investitora i saglasnost glavnom državnom arhitekti u skladu sa zakonom;
 8. davanje mišljenja na program postavljanja, odnosno građenja privremenih objekata u području nacionalnog parka;
 9. pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje web sajta;
 10. upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga i druge upravne postupke iz svoje nadležnosti;
 11. postupanje po inicijativama građana iz djelokruga službe;
 12. pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala za skupštinu, gradonačelnice, organe državne uprave, medije i sl. iz djelokruga službe;
 13. pripremu godišnjeg izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata na web sajtu Glavnog gtrada, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja iz djelokruga službe u skladu sa zakonom;
 14. vođenje propisanih evidencija i čuvanje dokumentacije službe;
 15. pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 16. popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje služba koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 17. druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.