Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Služba za javne nabavke i komercijalne poslove

v.d. rukovodioca

Stevan Ražnatović

Služba za javne nabavke i komercijalne poslove vrši poslove koji se odnose na:
 1. praćenje i primjenu propisa iz oblasti javnih nabavki i drugih oblasti koje su u vezi sa ostvarivanjem funkcija službe; izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i planskih akata u okviru djelokruga službe;
 2. izradu i sprovođenje programa rada službe i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga službe; sprovođenje lokalnog strateškog plana, plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okviru djelokruga službe; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti službe;
 3. pripremu plana javnih nabavki i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga službe;
 4. pripremu dokumentacije, sprovođenje postupka javnih nabavki u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima i izradu nacrta akata iz ove oblasti;
 5. objavljivanje akata na portalu javnih nabavki u skladu sa zakonom;
 6. saradnju sa nadležnim organima i službama za koje se vrši nabavka do okončanja postupka;
 7. saradnju sa organima državne i lokalne uprave u oblasti sistema javnih nabavki;
 8. praćenje realizacije ugovora o javnim nabavkama;
 9. postupanje po inicijativama građana iz djelokruga službe;
 10. sprovođenje upravnog postupka za slobodni pristup informacijama i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom; rrješavanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
 11. vođenje propisanih evidencija iz ove oblasti kao i drugih evidencija u skladu sa zakonom i propisima Glavnog grada;
 12. pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala iz djelokruga službe za skupštinu, gradonačelnice, organe državne uprave, medije i sl.;
 13. pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;
 14. pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 15. popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje služba koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 16. druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.