Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za dobijanje uvjerenja ili druge isprave o činjenicama o kojima Organ vodi (ili ne vodi) službenu evidenciju

4.14 Zahtjev  za  izdavanje  uvjerenja ili druge isprave o činjenicama o kojima Organ vodi/ne vodi službenu evidenciju

STRANKA: Podnosi zahtjev za dobijanje uvjerenja ili druge isprave o činjenicama o kojima Organ vodi (ili ne vodi) službenu evidenciju, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Popunjen obrazac: 4.14 Zahtjev  za  izdavanje  uvjerenja ili druge isprave o činjenicama o kojima Organ vodi/ne vodi službenu evidenciju,
  • Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 5,00€ (3,00€+2,00€) na žiro račun Glavnog grada, broj: 540-3026777-81.

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava uslove, izdaje uvjerenje. Ako Organ odbije zahtjev za izdavanje uvjerenja, odnosno druge isprave o činjenicama o kojima vodi (ili ne vodi) službenu evidenciju, dužan je da o tome donese rješenje. Uvjerenje/Rješenje se dostavlja stranki.

 

ROK za donošenje uvjerenja/rješenja je 15 dana.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru, preko ovog Organa.

VRSTA POSTUPKA: Upravna aktivnost.