Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sekretarijat za komunalne poslove

sekretar

Andrija Babović

Sekretarijat za komunalne poslove vrši poslove uprave koji se odnose na:
 1. praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u komunalnoj, stambenoj oblasti, oblasti upravljanja otpadom; planiranja prostora i izgradnje objekata u oblasti privremenih objekata; teritorijalne organizacije Glavnog grada; rješavanja stambenih pitanja lokalnih službenika i namještenika i lokalnih funkcionera i drugih propisa koji su u vezi sa ostvarivanjem funkcije organa; izjašnjavanje na predloge i nacrte zakona i drugih propisa i akata iz ove oblasti;
 2. pripremu i sprovođenje propisa i akata Glavnog grada u oblastima za koje je organ obrazovan; pripremu osnivačkih akata javnih službi nad kojima vrši nadzor; izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti i zakonitosti propisa Glavnog grada iz djelokruga organa;
 3. izradu i sprovođenje programa rada Sekretarijata, programa privremenih objekata i drugih programskih, planskih akata iz djelokruga organa; sprovođenje lokalnog strateškog plana, plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okviru nadležnosti organa; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru djelokruga organa;
 4. popis neuređenih odlagališta i druge poslove iz ove oblasti;
 5. sprovođenje upravnih postupaka u oblastima za koje je organ obrazovan (iseljenje iz zajedničkih ili posebnih djelova stambene zgrade; postavljanje, odnosno izgradnju privremenih objekata u skladu sa zakonom do donošenja programa privremenih objekata; izdavanje urbanističkih i tehničkih uslova za postavljanje privremenih objekata i tehničkih uslova za građenje privremenih objekata; postavljanje table sa nazivom objekta; privremeno zauzimanje i raskopavanje javne površine, izuzev na opštinskim i nekategorisanim putevima; postupka za slobodan pristup informacijama i drugih upravnih postupaka iz nadležnosti organa u skladu sa zakonom i odlukama Glavnog grada;
 6. postupanje po inicijativi za spajanje ili osnivanje novih naselja i promjenu naziva naselja, ulica i trgova na teritoriji Glavnog grada, odnosno po drugim inicijativama građana iz djelokruga organa;
 7. sprovođenje odluka Skupštine Glavnog grada o određivanju naziva naselja, ulica i trgova;
 8. određivanje ulica koje pripadaju području osnovnih škola na teritoriji Glavnog grada u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu i sport i ministarstvom nadležnim za poslove prosvjete;
 9. uspostavljanje i vođenje evidencije o nazivima naselja, ulica, trgova i brojevima stambenih i poslovnih zgrada; registra upravnika stambenih zgrada; registra postavljanja ili građenja privremenih objekata; evidencije lokalnih dobara u opštoj upotrebi u komunalnoj oblasti izuzev dobara čija je evidencija povjerena javnim službama; evidencije drugih lokalnih dobara od opšteg interesa iz komunalno oblasti; evidencije o komunalnom otpadu i drugih registara i evidencija u skladu sa zakonom i odlukama Glavnog grada;
 10. obezbjeđenje izvođenja hitnih radova u stambenoj zgradi u slučajevima propisanim zakonom;
 11. upravni nadzor, poslove ostvarivanja prava osnivača u javnim službama koje obavljaju stambene i komunalne djelatnosti (Društva sa ograničenom odgovornošću: Agencija za stanovanje, “Vodovod i kanalizacija”, “Čistoća” “Tržnice i pijace”, “Pogrebne usluge”, “Komunalne usluge”,”Zelenilo” i “Deponija”; odlučivanje po pravnim ljekovima na prvostepena akta javnih službi nad kojima vrši upravni nadzor i pravnim ljekovima korisnika usluga od opšteg interesa; davanje mišljenja na statut, akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, program rada i izvještaj o radu sa aspekta njihove usaglašenosti sa posebnim uputstvom gradonačelnice, planove, programe, cjenovnike i druge materijale tih službi;
 12. učešće u identifikaciji i zaštiti kapitala Glavnog grada u postupku privatizacije javnih službi nad kojima vrši nadzor čiji je osnivač Glavni grad;
 13. pripremu akata za gradonačelnicu u vršenju nadzora nad zakonitošću i cjelishodnošću rada Službe zaštite i spašavanja i Službe komunalne policije;
 14. pripremu izvještaja o radu, informativnih i drugih stručnih materijala iz djelokruga organa za skupštinu, gradonačelnice, organe državne uprave, medije i sl.;
 15. pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;
 16. pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i djelokruga javnih službi nad kojima vrši nadzor i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 17. popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 18. druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.