Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sekretarijat za preduzetništvo i investicije

v.d. sekretara

Šućo Orahovac

Sekretarijat za preduzetništvo i investicije vrši poslove uprave koji se odnose na:
 1. praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti: regionalnog razvoja; turizma; zanatstva; trgovine; preduzetništva, rada u dijelu radnog vremena; kontrole državne pomoći; zaštite potrošača; izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona, drugih propisa i planskih dokumenata u ovim oblastima;
 2. pripremu i sprovođenje propisa Glavnog grada u oblastima za koje je organ obrazovan; pripremu osnivačkih akata javnih službi nad kojima vrši nadzor; izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti i zakonitosti propisa Glavnog grada iz djelokruga organa;
 3. izradu i sprovođenje programa rada Sekretarijata, programa i planova podsticaja razvoja preduzetništva, zaštite potrošača, drugih programskih i planskih akata iz okvira nadležnosti organa; sprovođenje lokalnog strateškog plana, plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada iz djelokruga organa; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti organa;
 4. saradnju i koordinaciju sa menadžerom u pripremi i sprovođenju razvojnih programa, planova i projekata iz nadležnosti organa, predlaže i učestvuje u pripremi i realizaciji javno-privatnog partnerstva;
 5. sprovođenje upravnih postupka i vršenje upravnih radnji u oblastima za koje je organ obrazovan (izbor korisnika biznis zona; utvrđivanje ispunjenosti minimalno-tehničkih uslova u poslovnim prostorima iz lokalne nadležnosti; izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i kategorisanje objekata iz lokalne nadležnosti; određivanju posebnog standarda ugostiteljskog objekta; izdavanje odobrenja za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u posebnim objektima, usluga rent-a-cara i limo servisa i sl.; korišćenje akustičkih uređaja i električnih uređaja za pojačavanje zvuka; ovjera knjige gostiju i knjige prigovora u ugostiteljskim objektima; slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga i druge upravne postupke i upravne radnje iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom i odlukama Glavnog grada;
 6. postupanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
 7. davanje mišljenja o pitanjima koja se odnose na podršku biznis zajednici u Glavnom gradu;
 8. prijava o početku obavljanja trgovine; prijava o obavljanju zanatske djelatnosti i drugih evidencija u oblastima iz nadležnosti organa u skladu sa zakonom i odlukama Glavnog grada;
 9. upravni nadzor i poslove ostvarivanja prava osnivača u javnim službama u oblastima iz svoje nadležnosti (AD “Plodovi Crne Gore”, pravno lice koje upravlja biznis zonama, Turistička organizacija Glavnog grada); odlučivanje po pravnim ljekovima na prvostepena akta javnih službi nad kojima vrši nadzor i pravnim ljekovima korisnika usluga od opšteg interesa; davanje mišljenja na statut, akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, program rada i izvještaj o radu sa aspekta njihove usaglašenosti sa posebnim uputstvom gradonačelnice, planove, programe, cjenovnike i druge materijale tih službi;
 10. učešće u identifikaciji i zaštiti kapitala Glavnog grada u postupku privatizacije javnih službi nad kojima vrši nadzor čiji je osnivač Glavni grad;
 11. pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala iz djelokruga organa za skupštinu, gradonačelnice, organe državne uprave, medije i sl.;
 12. pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;
 13. pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i djelokruga javnih službi nad kojima vrši nadzor i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 14. popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 15. druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima