Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za slobodan pristup informacijama

STRANKA: Podnosi zahtjev za slobodan pristup informacijama, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac: Zahtjev za slobodan pristup informacijama, koji treba da sadrži: Naziv informacije ili podatke na osnovu kojih se ona može identifikovati; Način na koji se želi ostvariti pristup informaciji; Podatke o podnosiocu zahtjeva (ime, prezime i adresa fizičkog lica ili naziv i adresa […]

Zahtjev za ostvarivanje usluge besplatni obrok u narodnoj kuhinji

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje usluge besplatni obrok u narodnoj kuhinji na propisanom obrascu, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:   Popunjen obrazac: Zahtjev za besplatni dnevni obrok, Dokaz o prebivalištu-kopija lične karte, Dokaz o broju članova porodičnog domaćinstva, Izvod iz Matičnog registra rođenih za članove domaćinstva, Dokaz o prihodima članova domaćinstva, Dokaz o zdravstvenom stanju podnosioca […]

Besplatni odmor i rekreacija

Ovu uslugu ostvaruju djeca osnovno – školskog uzrasta, iz porodica sa lošim materijalnim stanjem, pod uslovom da ovu uslugu ne ostvaruju po odredbama zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Na utvrđivanju prioriteta u ostvarivanju ove usluge, pored materijalnog stanja porodice, utiču i sljedeći kriterijumi: broj djece u porodici;zdravstveno stanje djeteta i članova porodice;uspjeh i ponašanje […]

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za kupovinu školskog pribora

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za kupovinu školskog pribora na propisanom obrascu, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac: Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć, Potvrde iz osnovne škole; Ček od materijalnog obezbjeđenja porodice.   ORGAN: Odlučuje o zahtjevu. NAPOMENA: Pravo na novčanu pomoć u školovanju podrazumijeva nabavku udžbenika za učenike prvog razreda […]

Zahtjev za ostvarivanje prava na poklon – paket za novorođenčad

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na poklon paket za novorođeno dijete, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac: Zahtjev za poklon pakete, Izvod iz matične knjige rođenih za novorođenče, Dokaz o ličnom identitetu roditelja, Dokaz o prebivalištu, Kopija žiro računa jednog od roditelja.   NAPOMENA: Pravo na poklon paket ima novorođeno dijete, pod uslovom da […]

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac: Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć, Kopija lične karte, Kopija žiro-računa, Medicinska dokumentacija, Dokaz o primanjima (ček od penzije, MOP, drugi dokazi o prihodima podnosioca zahtjeva i članova domaćinstva), Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje.   NAPOMENA: Pravo na jednokratnu novčanu pomoć […]

Zahtjev za ostvarivanje usluge pomoć i njega u kući

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje usluge pomoć i njega u kući, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:   Popunjen obrazac: Zahtjev za ostvarivanje usluge pomoć i njega u kući, Dokaz o visini primanja za podnosioca i srodnike, Medicinska dokumentacija. NAPOMENA: Uslugu pomoć i njega u kući mogu ostvariti stara i iznemogla, hronično oboljela i druga lica (žene […]

Zahtjev za ostvarivanje prava za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe na propisanom obrascu, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Dokaz o postojećoj stambenoj situaciji, Dokaz o materijalnom stanju, Dokaz o broju članova domaćinstva, Dokaz o dužini korišćenja prava na materijalno obezbjeđenje porodice, Dokaz o dužini prebivališta na području Glavnog grada Podgorice, Dokaz […]