Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje usluge pomoć i njega u kući

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje usluge pomoć i njega u kući, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

 

  • Popunjen obrazac: Zahtjev za ostvarivanje usluge pomoć i njega u kući,
  • Dokaz o visini primanja za podnosioca i srodnike,
  • Medicinska dokumentacija.

NAPOMENA: Uslugu pomoć i njega u kući mogu ostvariti stara i iznemogla, hronično oboljela i druga lica (žene starije od 60 godina života, muškarci stariji od 65 godina života), koja nijesu u stanju da se sama o sebi staraju.

Izuzetno, ovu uslugu mogu ostvariti i lica mlađa od 65 godina, pod uslovom da su samohrana i invalidna lica.

Prioritet u pružanju usluge pomoć i njega u kući ima lice koje nema srodnike koji su po zakonu dužni da se o njima staraju (samohrana lica).

Usluga pomoć i njega u kući obuhvata:

1) nabavku hrane, pripremu obroka i pomoć pri hranjenju;

2) pomoć pri kretanju;

3) pomoć pri održavanju higijene i higijene prostora;

4) pomoć pri grijanju prostora;

5) pomoć pri nabavci štampe i knjiga i plaćanju računa za električnu energiju, telefon, komunalije i sl;

6) posredovanje u obezbjeđivanju različitih vrsta usluga za održavanje stana i uređaja za domaćinstvo;

7) nabavku i uzimanje ljekova i odvođenje na ljekarske preglede.

 

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu i donosi rješenje.

ROK za donošenje rješenja je 30 dana.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada Podgorice.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.