Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Besplatni odmor i rekreacija

Ovu uslugu ostvaruju djeca osnovno – školskog uzrasta, iz porodica sa lošim materijalnim stanjem, pod uslovom da ovu uslugu ne ostvaruju po odredbama zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Na utvrđivanju prioriteta u ostvarivanju ove usluge, pored materijalnog stanja porodice, utiču i sljedeći kriterijumi:

broj djece u porodici;
zdravstveno stanje djeteta i članova porodice;
uspjeh i ponašanje djeteta u školi i
druge okolnosti prema procjeni Sekretarijata za socijalno staranje (đaci pješaci i dr.).

Listu korisnika utvrđuje Sekretarijat za socijalno staranje na osnovu podataka dobijenih od osnovnih škola, Centra za socijalni rad, mjesnih zajednica i drugih zainteresovanih subjekata.

VRSTA POSTUPKA: Neupravni postupak.