Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe na propisanom obrascu, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Dokaz o postojećoj stambenoj situaciji,
  • Dokaz o materijalnom stanju,
  • Dokaz o broju članova domaćinstva,
  • Dokaz o dužini korišćenja prava na materijalno obezbjeđenje porodice,
  • Dokaz o dužini prebivališta na području Glavnog grada Podgorice,
  • Dokaz o zdravstvenom stanju,
  • Dokaz o samohranosti.

 

NAPOMENA: Pravo na rješavanje stambenog pitanja imaju lica u stanju socijalne potrebe, koja shodno Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti ostvaruju pravo na materijalno obezbjeđenje porodice.

POSTUPAK: Komisija za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe
objavljuje Oglas o raspodjeli slobodnih stambenih jedinica ili sredstava.
Oglas se objavljuje na oglasnoj tabli Sekretarijata za socijalno staranje i Centra za socijalni rad.

ORGAN: Nakon sprovedenog postupka rangiranja, odlučuje rješenjem na osnovu konačne Odluke Komisije o dodjeli stana.

Protiv Odluke se može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom.

VRSTA POSTUPKA: Neupravni postupak.