Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje usluge besplatni obrok u narodnoj kuhinji

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje usluge besplatni obrok u narodnoj kuhinji na propisanom obrascu, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

 

  • Popunjen obrazac: Zahtjev za besplatni dnevni obrok,
  • Dokaz o prebivalištu-kopija lične karte,
  • Dokaz o broju članova porodičnog domaćinstva,
  • Izvod iz Matičnog registra rođenih za članove domaćinstva,
  • Dokaz o prihodima članova domaćinstva,
  • Dokaz o zdravstvenom stanju podnosioca zahtjeva i članova porodičnog domaćinstva.

 

NAPOMENA: Ovu uslugu ostvaruju porodice, članovi porodice i lica pod starateljskom zaštitom, koja se zbog materijalnih, zdravstvenih, stambenih i drugih razloga nalaze u stanju socijalne potrebe.

Izuzetno, ovu uslugu mogu ostvariti i lica bez prebivališta i smještaja, koja se nađu u stanju socijalne potrebe (beskućnici, prolaznici i sl.).

Lica u stanju socijalne potrebe:

bez redovnih primanja,
korisnici MOP-a, naknade za njegu i pomoć drugog lica i lične invalidnine shodno odredbama zakona o socjalnoj i dječjoj zaštiti, kao i lica sa najnižom penzijom.
Prednost u ostvarivanja ove usluge imaju:

samohrana lica, koja zbog trajne promjene zdravstvenog stanja, invalidnosti ili starosti nijesu u mogućnosti da pripreme obrok;
lica sa tjelesnim, mentalnim i senzornim smetnjama, kao i sa teškim hroničnim ili malignim oboljenjima;
beskućnici, prolaznici i sl.

POSTUPAK: Postupak za ostvarivanje ove usluge pokreće Sekretarijat za socijalno staranje, objavljivanjem oglasa najkasnije do 31. oktobra tekuće godine za narednu godinu.
Oglas se objavljuje putem sredstava javnog informisanja i isticanjem na oglasnoj tabli Sekretarijata za socijalno staranje i Centra za socijalni rad.

Oglas sadrži:

broj korisnika dnevnih obroka,
uslovi za dodjelu dnevnih obroka,
dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenje uslova,
mjesto pripremanja i način korišćenja dnevnog obroka,
ROK za podnošenje prijava.

Po prijavama na oglas odlučuje Komisija, koju čine predstavnik Sekretarijata za socijalno staranje, Centra za socijalni rad, organizacije Crvenog krsta i udruženja penzionera.
Komisija utvrđuje redosled kandidata, koji ispunjavaju uslove oglasa.

ORGAN: Nakon sprovedenog postupka od strane Komisije, sačinjava Listu korisnika.

VRSTA POSTUPKA: Neupravni postupak.