Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za slobodan pristup informacijama

STRANKA: Podnosi zahtjev za slobodan pristup informacijama, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac: Zahtjev za slobodan pristup informacijama, koji treba da sadrži: Naziv informacije ili podatke na osnovu kojih se ona može identifikovati; Način na koji se želi ostvariti pristup informaciji; Podatke o podnosiocu zahtjeva (ime, prezime i adresa fizičkog lica ili naziv i adresa […]

Zahtjev za izdavanje izjašnjenja

STRANKA: Podnosi pisani zahtjev za izdavanje izjašnjenja. ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, izdaje se izjašnjenje. Izjašnjenje se dostavlja stranci. ROK za izdavanje izjašnjenja je 30 dana od podnošenja zahtjeva. ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada, preko ovog Organa. VRSTA POSTUPKA: Neupravni postupak.

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija

STRANKA: Podnosi pisani zahtjev za izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija. ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, izdaje se uvjerenje. Uvjerenje se dostavlja stranci. ROK za izdavanje uvjerenja je 8 dana od podnošenja zahtjeva. ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada, preko […]

Zahtjev za izdavanje uvjerenja na osnovu podataka iz službene evidencije

STRANKA: Podnosi pisani zahtjev za izdavanje uvjerenja na osnovu podataka iz službene evidencije. ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, izdaje se uvjerenje. Uvjerenje se dostavlja stranci. ROK za izdavanje uvjerenja je 8 dana od podnošenja zahtjeva. ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada, preko ovog Organa. VRSTA […]

Zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac: Zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, Dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 2,00€ na podneseni zahtjev – na žiro-račun Glavnog grada Podgorice, broj: 550-3026777-19, Dokaz o uplati naknade troškova za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova u iznosu od 50,00€ za zgrade, a u […]

Zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

STRANKA: Podnosi zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Pisani zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu.   ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava uslove, donosi se rješenje. Rješenje se dostavlja stranci i […]

Zahtjev za određivanje obima i sadržaja Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

STRANKA: Podnosi zahtjev za određivanje obima i sadržaja Elaborata, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Pisani zahtjev za određivanje obima i sadržaja Elaborata, Dokumentacija u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.   ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava […]

Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

STRANKA: Podnosi zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Pisani zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja, Dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata.   ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava […]

Zahtjev za izdavanje o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Pisani zahtjev za izdavanje o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti […]

Zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje odnosno građenje i uklanjanje pomoćnih objekata

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje odnosno građenje i uklanjanje pomoćnih objekata, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Pisani zahtjev za izdavanje odobrenja za postavljanje odnosno građenje i uklanjanje pomoćnih objekata, Dokaz o pravu svojine i kopiju plana, Tehnička dokumentacija urađena na nivou idejnog rješenja, Građevinska dozvola za objekat čijem korišćenju služi pomoćni objekat, osim […]