Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

STRANKA: Podnosi zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Pisani zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja,
  • Dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata.

 

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava uslove iz Zakona, donosi se rješenje. Rješenje se dostavlja stranci.

ROK za donošenje rješenja je 4 dana od od dana isteka roka za obavještavanje javnosti.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada, preko ovog Organa.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.