Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

STRANKA: Podnosi zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Pisani zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu,
  • Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu.

 

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava uslove, donosi se rješenje. Rješenje se dostavlja stranci i Ekološkoj inspekciji.

ROK za donošenje rješenja je nakon isteka javne rasprave koja traje 30 dana od dana podnošenja zahtjeva ukoliko komisija za ocjenu Elaborata predloži odluku o odbijanju ili

davanju saglasnosti na Elaborat.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada, preko ovog Organa.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.