Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za određivanje obima i sadržaja Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

STRANKA: Podnosi zahtjev za određivanje obima i sadržaja Elaborata, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Pisani zahtjev za određivanje obima i sadržaja Elaborata,
  • Dokumentacija u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.

 

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava uslove iz Zakona, donosi se rješenje. Rješenje se dostavlja stranci.

ROK: Uredan zahtjev za određivanje obima i sadržaja Elaborata, nadležni organ dostavlja komisiji u roku od tri radna dana od dana podnošenja zahtjeva.

Komisija je dužna da u roku od deset radnih dana od dana prijema zahtjeva, dostavi izvještaj sa predlogom obima i sadržaja Elaborata nadležnom organu.

Predlog obima i sadržaja elaborata komisije, nadležni organ dostavlja nosiocu projekta i obavještava zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost u roku od pet radnih dana od dana prijema predloga.

Zainteresovani organi i organizacije i zainteresovana javnost o predlogu obima i sadržaja Elaborata komisije, mogu dostaviti mišljenje nadležnom organu u roku do 20 radnih dana od dana prijema obavještenja.

Nadležni organ u roku od pet radnih dana od isteka roka za dostavljanje mišljenja, odlučuje o obimu i sadržaju Elaborata.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada, preko ovog Organa.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.