Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za izdavanje o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Pisani zahtjev za izdavanje o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom,
  • Dokaz o pravu svojine na objektu,
  • Dokaz o pravu svojine na zemljištu,
  • Grafičkog prikaza lokacije.

 

ORGAN: Odlučuje o zahtjevu, ako stranka ispunjava uslove propisane Odlukom, donosi se rješenje. Rješenje se dostavlja stranci, urbanističko-građevinskoj inspekciji i Upravi za nekretnine.

ROK za donošenje rješenja je 7 od kada su ispunjeni uslovi propisani Odlukom.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada, preko ovog Organa.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.