Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za slobodan pristup informacijama

STRANKA: Podnosi zahtjev za slobodan pristup informacijama, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Popunjen obrazac: Zahtjev za slobodan pristup informacijama, koji treba da sadrži: Naziv informacije ili podatke na osnovu kojih se ona može identifikovati; Način na koji se želi ostvariti pristup informaciji; Podatke o podnosiocu zahtjeva (ime, prezime i adresa fizičkog lica ili naziv i adresa pravnog lica), […]

Ovjera prepisa

STRANKA: Podnosi zahtjev za ovjeru potpisa na izjavi, ovlašćenju i drugoj sličnoj ispravi, usmeno, na šalteru za ovjeru. Zahtjev se podnosi lično ili preko ovlašćenog zastupnika, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Najmanje dva primjerka dokumenata čiji se potpis ovjerava, Ovjereno punomoćje ili ovlašćenje lica ovlašćenog za zastupanje (ukoliko se radi o zastupniku drugog fizičkog ili pravnog lica), […]

Ovjera rukopisa

STRANKA: Podnosi zahtjev za ovjeru potpisa na izjavi, ovlašćenju i drugoj sličnoj ispravi, usmeno, na šalteru za ovjeru. Zahtjev se podnosi lično ili preko ovlašćenog zastupnika, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Najmanje dva primjerka dokumenata čiji se potpis ovjerava, Ovjereno punomoćje ili ovlašćenje lica ovlašćenog za zastupanje (ukoliko se radi o zastupniku drugog fizičkog ili pravnog lica), […]

Ovjera potpisa

STRANKA: Podnosi zahtjev za ovjeru potpisa na izjavi, ovlašćenju i drugoj sličnoj ispravi, usmeno, na šalteru za ovjeru. Zahtjev se podnosi lično ili preko ovlašćenog zastupnika, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Najmanje dva primjerka dokumenata čiji se potpis ovjerava, Ovjereno punomoćje ili ovlašćenje lica ovlašćenog za zastupanje (ukoliko se radi o zastupniku drugog fizičkog ili pravnog lica), […]

Naknadni upis u Matični registar vjenčanih (MRV)

STANKA: Po isteku roka od 30 dana crnogorski državljanin koji je sklopio brak u inostranstvu može podnijeti pisani zahtjev za naknadni upis u matični registar vjenčanih uz prilaganje sledeće dokumentacije:•    Rješenje MUP-a o naknadnom upisu ili izvod o sklopljenom braku iz države u kojoj se sklopio brak u originalu ili ovjerenoj kopiji prevedenoj od strane sudskog […]

Izmjena, dopuna i brisanje podataka u matičnom registru vjenčanih

STRANKA: Za promjenu podataka u matičnom registru vjenčanih podnosi se pisani zahtjev na šalteru Odjeljenja za lična stanja. Uz zahtjev stranka je dužna da priloži originalnu ili ovjerenu izvršnu odluku nadležnog organa za odlučuvanje o promjeni ličnog stanja.  ORGAN: Ako je zahtjev potpun organ izdaje rješenje o ispravci podataka. Ako postoje nedostaci ili nepotpuni podaci osnovnog upisa […]

Izdavanje izvoda iz matičnog registra vjenčanih (MRV)

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje izvoda iz MRV lično ili preko ovlašćenog lica usmenim putem na šalteru Odjeljenja za lična stanja, uz prilaganje sljedeće dokumentacije: Dokaz o uplati administrativne takse za izvod iz MRV na lokalnom obrascu, u iznosu od 2,00€, a na internacionalnom obrascu 7,00€. Taksa se uplaćuje na žiro-račun Glavnog grada, broj: 540-3026777-81. Zahtjev za izdavanje […]

Prijava za sklapanje braka

STRANKA: Podnosi prijavu za sklapanje braka najmanje 15 dana prije sklapanja braka, uz prilaganje sljedeće dokumentacije Popunjen obrazac: Prijava za sklapanje braka, Izvod iz matičnog registra rođenih za lica koja namjeravaju da stupe u brak (za strane državljane potvrda se pribavlja u mjestu rođenja stranog državljanina i prilaže se u originalu i ovjerenom prevodu od strane sudskog tumača), […]

Ovjera izjave o kućnoj zajednici

STRANKA: Zahtjev za ovjeru izjave o kućnoj zajednici stranka može podnijeti pismeno na propisanom obrascu na šalteru za ovjeru. Zahtjev se podnosi lično ili preko ovlašćenog zastupnika uz prilaganje sledeće dokumentacije: •    Popunjen obrazac: Izjava o kućnoj zajednici (dva  primjerka),•    Dozvoliti na uvid ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu,•    Dokaz o uplati lokalne administrativne takse. ORGAN: Upoznaje […]