Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Prijava za sklapanje braka

STRANKA: Podnosi prijavu za sklapanje braka najmanje 15 dana prije sklapanja braka, uz prilaganje sljedeće dokumentacije

  • Popunjen obrazac: Prijava za sklapanje braka,
  • Izvod iz matičnog registra rođenih za lica koja namjeravaju da stupe u brak (za strane državljane potvrda se pribavlja u mjestu rođenja stranog državljanina i prilaže se u originalu i ovjerenom prevodu od strane sudskog tumača),
  • Uvjerenje ili drugi dokaz o slobodnom bračnom stanju (ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave),
  • Fotokopiju lične karte ili pasoša (dozvoliti na uvid original),
  • Rješenje nadležnog suda o dozvoljavanju sklapanja braka – kada se radi o maloljetnim licima,
  • Dokaz o prijavljenom boravištu za stranog državljanina,
  • Dokaz o uplati administrativne takse za sklapanje braka u službenim prostorijama u iznosu od 20,00€, a van službenih prostorija 100,00€. Taksa se uplaćuje na žiro-račun Glavnog grada, broj: 540-3026777-81.

ORGAN: Na osnovu podnijete prijave i priložene dokumentacije Organ utvrđuje da li su ispunjeni uslovi za punovažnost braka. Ukoliko prijava sadrži formalni nedostatak, Organ će obavijestiti stranku u roku od tri dana od dana prijema prijave. Ako stranka otkloni nedostatke u ostavljenom roku, smatraće se da je prijava uredno podnijeta.

ROK za donošenja rješenja je 3 dana.