Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Naknadni upis u Matični registar vjenčanih (MRV)

STANKA: Po isteku roka od 30 dana crnogorski državljanin koji je sklopio brak u inostranstvu može podnijeti pisani zahtjev za naknadni upis u matični registar vjenčanih uz prilaganje sledeće dokumentacije:
•    Rješenje MUP-a o naknadnom upisu ili izvod o sklopljenom braku iz države u kojoj se sklopio brak u originalu ili ovjerenoj kopiji prevedenoj od strane sudskog tumača, 
•    Originalni izvod iz matičnog registra vjenčanih ili druge odgovarajuće evidencije nadležnog organa države u kojoj je sklopljen brak,
•    Fotokopiju lične karate ili pasoša (dozvoliti na uvid original),
•    Ovjereni prevod izvoda na crnogorskom jeziku od strane sudskog tumača,
•    Potvrda o prebivalištu u Crnoj Gori (za jednog supružnika).

ORGAN: Ako je zahtjev potpun organ izdaje rješenje o ispravci podataka. Ako postoje nedostaci ili nepotpuni podaci osnovnog upisa u matični registar, organ će prekinuti postupak i zahtijevati od stranke rješavanje prethodnog pitanja i odrediti joj rok u kojem je dužna da to učini. 

ROK za donošenja rješenja je 7 dana.

ROK za žalbu je 8 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se glavnom administratoru preko ovog organa. 

TAKSA: Iznos lokalne administrativne takse za naknadni upis u matične knjige vjenčanih je 7,00 €. Taksa se uplaćuje na žiro račun  Glavnog grada, broj : 540-3026777-81.

NAZNAKA PREDMETA: Upravni postupak. 

Dokumenta