Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izdavanje izvoda iz matičnog registra vjenčanih (MRV)

STRANKA: Podnosi zahtjev za izdavanje izvoda iz MRV lično ili preko ovlašćenog lica usmenim putem na šalteru Odjeljenja za lična stanja, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Dokaz o uplati administrativne takse za izvod iz MRV na lokalnom obrascu, u iznosu od 2,00€, a na internacionalnom obrascu 7,00€. Taksa se uplaćuje na žiro-račun Glavnog grada, broj: 540-3026777-81.

Zahtjev za izdavanje izvoda iz MRV može se podnijeti i u elektronskoj formi preko portala Glavnog grada, u skladu sa procedurom za elektronsko naručivanje izvoda.

ORGAN: Izdaje izvod iz MRV koji sadrži poslednje podatke koji su upisani u Matični registar do trenutka izdavanja izvoda.

ROK: Po usmenom zahtjevu izvod se izdaje odmah na šalteru Odjeljenja za lična stanja.

Ukoliko je zahtjev podnijet elektronskim putem, izvod se izdaje narednog dana na šalterima u periodu od 8:00h do 10:00h ili se, na zahtjev stranke, dostavlja putem Pošte Crne Gore.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.

Dokumenta