Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ovjera rukopisa

STRANKA: Podnosi zahtjev za ovjeru potpisa na izjavi, ovlašćenju i drugoj sličnoj ispravi, usmeno, na šalteru za ovjeru. Zahtjev se podnosi lično ili preko ovlašćenog zastupnika, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Najmanje dva primjerka dokumenata čiji se potpis ovjerava,
  • Ovjereno punomoćje ili ovlašćenje lica ovlašćenog za zastupanje (ukoliko se radi o zastupniku drugog fizičkog ili pravnog lica),
  • Ovjereni prevod isprave na crnogorskom jeziku od strane sudskog tumača (ukoliko je isprava na kojoj se ovjerava potpis na jeziku koje ovlašćeno lice ne razumije),
  • Dozvoliti na uvid ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu,
  • Dokaz o uplati lokalne administrativne takse, po ovjerenoj stranici (polutabak) iznosi 3,00€. Taksa se uplaćuje na žiro-račun Glavnog grada, broj: 540-3026777-81.

ORGAN: Upoznaje se sa sadržinom isprave i utvrđuje indetitet podnosioca zahtjeva na osnovu uvida u lični dokument nakon čega ovjerava potpis i sačinjava potvrdu. Ovlašćeno službeno lice dužno je da odbije ovjeru potpisa ako je očigledno da isprava sadrži pravni posao koji je zabranjen ili doprinosi ostvarivanju nedozvoljenih ciljeva.

ROK: Potpis se ovjerava istog dana kada je stranka podnijela zahtjev.

NAPOMENA: Organ nije odgovoran za sadržinu isprave na kojoj se vrši ovjera potpisa, niti je dužan da utvrđuje da li lice čiji se potpis ovjerava ima pravo da potpiše ispravu na kojoj se vrši ovjera potpisa.

VRSTA POSTUPKA: Neupravni postupak.

Dokumenta