Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kancelarija za LGBTIQ lica

Sekretarijat za socijalno staranje / Kancelarija za LGBTIQ lica

Kancelarija za LGBTIQ lica formirana je 2022. godine sa ciljem unapređenja ljudskih prava LGBTIQ osoba.
Aktivnosti Kancelarije usmjerene su na:
 Unapređenje položaja LGBTIQ osoba u oblasti obrazovanja, kulture, socijalne i zdravstvene zaštite i u drugim oblastima;
 Stvaranje uslova za zapošljavanje, pristup uslugama i servisima podrške LGBTIQ osoba;
 Unapređenje društvenog prihvatanja LGBTIQ lica;
 Uključivanje LGBTIQ lica u sve sfere društvenog života;
 Promovisanje tolerancije i društvene jednakosti;
 Promovisanje tolerancije i nenasilja prema LGBTIQ osobama među školskom populacijom;
 Unapređenje kapaciteta lokalnih službenika i drugih ciljnih grupa za rad sa LGBTIQ osobama;
 Povećanje svijesti kroz organizovanje panel diskusija, okruglih stolova, kampanja, edukacija i živih biblioteka;
 Podrška i promocija kvir kulture i umjetnosti;
 Saradnja sa institucijama i organizacijama na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou.