Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kancelarija za Rome i Egipćane

Sekretarijat za socijalno staranje / Kancelarija za Rome i Egipćane

Kancelarija za Rome i Egipćane formirana je u septembru 2021. godine sa ciljem da doprinese poboljšanju položaja Roma i Egipćana u Podgorici.
Aktivnosti Kancelarije usmjerene su na rad sa zajednicom i praćenje implementacije nacionalnih i lokalnih akcionih planova u oblasti integracije Roma i Egipćana, kroz podsticanje aktivnog učešća, javno zastupanje, promovisanje i posredovanje u ostvarivanju manjinskih prava.

Da bi ostvarila svoj cilj, Kancelarija za Rome i Egipćane:

– animira i podstiče mlade da budu aktivni učesnici u procesu donošenja odluka koje se odnose na njihovu integraciju u društvo;
– pruža aktivan doprinos razvoju i obrazovanju djece i omladine;
– doprinosi poboljšanju životnih uslova;
– radi na očuvanju kulture i tradicije;
– inicira izradu lokalnih akcionih planova i strateških dokumenata na lokalnom nivou u oblasti integracije Roma i Egipćana;
– sarađuje sa svim relevantnim domaćim i međunarodnim organizacijama čiji je cilj unapređenje položaja romske i egipćanske zajednice.