Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Unutrašnja organizacija

Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom / Unutrašnja organizacija

Sektor za normativne poslove

Odjeljenje za normativne poslove i praćenje sistema lokalne samouprave, vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti sistema lokalne samouprave, zaštite podataka o ličnosti, simbola i drugih propisa koji su u vezi sa ostvarivanjem funkcija organa;
 • izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i drugih propisa i planskih akata u oblastima za koje je organ osnovan;
 • pripremu i sprovođenje propisa Glavnog grada u oblastima za koje je organ obrazovan; učešće lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova; etički standardi i postupanje etičkih komisija; organizacija i način rada lokalne uprave; kriterijumi za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju organa uprave i službi Glavnog grada), rodna ravnopravnost i drugih propisa iz djelokruga organa;
 • izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu zakonitosti propisa Glavnog grada u okviru nadležnosti organa;
 • davanje pravnih mišljenja o usklađenosti propisa koje pripremaju organi lokalne uprave sa zakonskim i podzakonskim aktima i o njihovoj međusobnoj usklađenosti;
 • izradu i sprovođenje programa rada Sekretarijata  i drugih strateških, programskih i planskih akata iz djelokruga organa;
 • sprovođenje lokalnog strateškog plana u okviru nadležnosti organa, plana integriteta i sl;
 • praćenje i sprovođenje državnih planskih akata iz djelokruga organa;
 • pružanja pravne pomoći građanima u ostvarivanju njihovih prava i interesa pred sudovima i organima uprave;
 • sprovođenje postupka slobodnog pristupa informacijama i drugih upravnih postupaka iz nadležnosti organa u skladu sa zakonom i propisima Glavnog grada;
 • pripremu izvještaja o radu, informativnih i drugih stručnih materijala za skupštinu, gradonačelnicu, organe državne uprave, medije i sl., iz djelokruga organa u saradnji sa drugim užim organizacionm jedinicama Sekretarijata;
 • pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;
 • priprema informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu Službi za građane na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 • saradnja i partnerstvo Glavnog grada i nevladinih organizacija;
 • vrši i druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Kancelarija za mlade i saradnju sa civilnim društvom, vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti omladinske politike, nevladinih organizacija i drugih propisa koji su u vezi sa ostvarivanjem funkcija organa;
 • saradnja i partnerstvo Glavnog grada i nevladinih organizacija u dijelu omladinske politike;
 • kreiranje sadržaja za društvene mreže, vođenje i uređivanje web sajta i društvenih mreža u cilju promovisanja aktivnosti omladinske politike Glavnog grada;
 • uslovi i način obezbjeđenja prostornih i drugih uslova za omladinske klubove, omladinske centre, neformalne grupe, info centre i sl, saveze lokalnih omladinskih organizacija;
 • izrada i sprovođenje akcionog plana za mlade  Glavnog grada;
 • istraživanje i redovno praćenje potreba i položaja mladih u Glavnom gradu u skladu sa zakonom, obezbjeđivanje potpunih i pravovremenih informacija mladima o sprovođenju omladinske politike;
 • vođenje evidencije – registra saradnje i partnerstva sa civilnim sektorom i drugih evidencija propisanih zakonom i odlukama Glavnog grada;
 • pripremu godišnjeg izvještaja o realizaciji Lokalnog akcionog plana za mlade i drugih izvještaja iz oblasti omladinske politike;
 • priprema informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu Službi za građane na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 • vrši i druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Sektor za upravljanje ljudskim resursima

Odjeljenje za  kadrovske poslove, vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti   službeničko namješteničkih odnosa i drugih propisa koji su u vezi sa ostvarivanjem funkcija organa i poslova Odjeljenja;
 • izrada predloga lokalnog kadrovskog plana;
 • upravljanje ljudskim resursima u Glavnom gradu;
 • ispitivanje mogućnosti raspoređivanja lokalnih službenika, odnosno namještenika na raspolaganju na slobodna radna mjesta u lokalnoj upravi, praćenje sprovođenja mjera na srazmjernoj zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u organima i službama, rodno balansiranoj zastupljenosti i zapošljavanju lica sa invaliditetom;
 • čuvanje i ažuriranje dosijea zaposlenih u Glavnom gradu; prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih u Glavnom gradu sa obaveznog penzijskog i zdravstvenog osiguranja i sl.); 
 • vođenje kadrovske evidencije lokalnih službenika i namještenika;
 • vođenje evidencije internog tržišta rada i drugih evidencija propisanih zakonom i odlukama Glavnog grada;
 • priprema informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu Službi za građane na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 • predlaganje kadrovskog plana za organe lokalne uprave, stručne službe, odnosno posebne službe;
 • vođenje kadrovske evidencije lokalnih službenika i namještenika i evidencije internog tržišta rada;
 • ispitivanje mogućnosti raspoređivanja lokalnih službenika, odnosno namještenika na raspolaganju na slobodna radna mjesta u organu lokalne uprave, stručnoj službi, odnosno posebnoj službi;
 • praćenje sprovođenja mjera u cilju postizanja srazmjerne zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u organima i službama, rodno balansirane zastupljenosti i zapošljavanja lica sa invaliditetom;
 • jednom godišnje podnosi gradonačelniku/ci izvještaj o radu;
 • vrši i druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Odjeljenje za oglašavanje, obuke i selekcije kandidata, vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti   službeničko namješteničkih odnosa i drugih propisa koji su u vezi sa ostvarivanjem funkcija organa i poslova Odjeljenja;
 • sprovođenje oglasa za potrebe organa lokalne uprave, stručne službe, odnosno posebne službe i obavještavanje nadležnog inspekcijskog organa o eventualnim nezakonitostima i nepravilnostima;
 • izrada godišnjeg plana obuka lokalnih službenika i namještenika;
 • kordinira organizovanjem obuka službenika i namještenika Glavnog grada za potrebe organa državne uprave nadležnog za upravljanje kadrovima;
 • vođenje evidencije stručnog osposobljavanja i usavršavanja i drugih evidencija propisanih zakonom i odlukama Glavnog grada;
 • priprema informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu Službi za građane na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 • vrši i druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Sektor za mjesnu samoupravu, građanska stanja i administrativno tehničke poslove

Odjeljenje za mjesnu samoupravu i administrativne poslove, vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti simbola i pečata Glavnog grada, njegovih organa i organa uprave  i drugih propisa koji su u vezi sa ostvarivanjem funkcija organa i Odjeljenja;
 • upotreba simbola Glavnog grada;
 • upotreba pečata;  
 • sprovođenje postupka za osnivanje i rad mjesnih zajednica;
 • učešće u sprovođenju izbora za organe mjesnih zajednica i koordiniranje njihovim radom;
 • stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe održavanja zbora građana i rada organa mjesnih zajednica;
 • postupanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
 • učešće u postupku po građanskim inicijativama u skladu sa Statutom Glavnog grada;
 • vođenje registra mjesnih zajednica i drugih evidencija propisanih zakonom i odlukama Glavnog grada;
 • priprema informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu Službi za građane na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 • popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 • vrši i druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Odjeljenje za građanska stanja, vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti porodice u dijelu zaključenja braka, međunarodnog privatnog prava, matičnih registara, ovjere prepisa, potpisa i rukopisa,   i drugih propisa koji su u vezi sa ostvarivanjem funkcija organa i Odljeljenja;  
 • sprovođenje postupka zaključenja braka i partnerstva; priznanja stranih sudskih odluka; utvrđivanja mjerodavnog prava u skladu sa propisima o međunarodnom privatnom pravu; ovjere prepisa, potpisa i rukopisa;
 • vođenje matičnog registra vjenčanih i drugih evidencija propisanih zakonom i odlukama Glavnog grada;
 • priprema informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu Službi za građane na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 • vrši i druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima

Mjesna kancelarija vrši poslove koji se odnose na:

 • poslove Odjeljenja za građanska stanja;
 • dostavu pošte organima i službama Glavnog grada;
 • saradnju sa ovlašćenim predstavnicima mjesnih zajednica i pružanje pomoći u pripremi i održavanju zbora građana i sjednica organa mjesne zajednice;
 • vrši i druge poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Unutrašnja organizacija

Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom / Unutrašnja organizacija

Sektor za normativne poslove

Odjeljenje za normativne poslove i praćenje sistema lokalne samouprave, vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti sistema lokalne samouprave, zaštite podataka o ličnosti, simbola i drugih propisa koji su u vezi sa ostvarivanjem funkcija organa;
 • izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i drugih propisa i planskih akata u oblastima za koje je organ osnovan;
 • pripremu i sprovođenje propisa Glavnog grada u oblastima za koje je organ obrazovan; učešće lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova; etički standardi i postupanje etičkih komisija; organizacija i način rada lokalne uprave; kriterijumi za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju organa uprave i službi Glavnog grada), rodna ravnopravnost i drugih propisa iz djelokruga organa;
 • izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu zakonitosti propisa Glavnog grada u okviru nadležnosti organa;
 • davanje pravnih mišljenja o usklađenosti propisa koje pripremaju organi lokalne uprave sa zakonskim i podzakonskim aktima i o njihovoj međusobnoj usklađenosti;
 • izradu i sprovođenje programa rada Sekretarijata  i drugih strateških, programskih i planskih akata iz djelokruga organa;
 • sprovođenje lokalnog strateškog plana u okviru nadležnosti organa, plana integriteta i sl;
 • praćenje i sprovođenje državnih planskih akata iz djelokruga organa;
 • pružanja pravne pomoći građanima u ostvarivanju njihovih prava i interesa pred sudovima i organima uprave;
 • sprovođenje postupka slobodnog pristupa informacijama i drugih upravnih postupaka iz nadležnosti organa u skladu sa zakonom i propisima Glavnog grada;
 • pripremu izvještaja o radu, informativnih i drugih stručnih materijala za skupštinu, gradonačelnicu, organe državne uprave, medije i sl., iz djelokruga organa u saradnji sa drugim užim organizacionm jedinicama Sekretarijata;
 • pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja;
 • priprema informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu Službi za građane na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 • saradnja i partnerstvo Glavnog grada i nevladinih organizacija;
 • vrši i druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Kancelarija za mlade i saradnju sa civilnim društvom, vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti omladinske politike, nevladinih organizacija i drugih propisa koji su u vezi sa ostvarivanjem funkcija organa;
 • saradnja i partnerstvo Glavnog grada i nevladinih organizacija u dijelu omladinske politike;
 • kreiranje sadržaja za društvene mreže, vođenje i uređivanje web sajta i društvenih mreža u cilju promovisanja aktivnosti omladinske politike Glavnog grada;
 • uslovi i način obezbjeđenja prostornih i drugih uslova za omladinske klubove, omladinske centre, neformalne grupe, info centre i sl, saveze lokalnih omladinskih organizacija;
 • izrada i sprovođenje akcionog plana za mlade  Glavnog grada;
 • istraživanje i redovno praćenje potreba i položaja mladih u Glavnom gradu u skladu sa zakonom, obezbjeđivanje potpunih i pravovremenih informacija mladima o sprovođenju omladinske politike;
 • vođenje evidencije – registra saradnje i partnerstva sa civilnim sektorom i drugih evidencija propisanih zakonom i odlukama Glavnog grada;
 • pripremu godišnjeg izvještaja o realizaciji Lokalnog akcionog plana za mlade i drugih izvještaja iz oblasti omladinske politike;
 • priprema informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu Službi za građane na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 • vrši i druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Sektor za upravljanje ljudskim resursima

Odjeljenje za  kadrovske poslove, vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti   službeničko namješteničkih odnosa i drugih propisa koji su u vezi sa ostvarivanjem funkcija organa i poslova Odjeljenja;
 • izrada predloga lokalnog kadrovskog plana;
 • upravljanje ljudskim resursima u Glavnom gradu;
 • ispitivanje mogućnosti raspoređivanja lokalnih službenika, odnosno namještenika na raspolaganju na slobodna radna mjesta u lokalnoj upravi, praćenje sprovođenja mjera na srazmjernoj zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u organima i službama, rodno balansiranoj zastupljenosti i zapošljavanju lica sa invaliditetom;
 • čuvanje i ažuriranje dosijea zaposlenih u Glavnom gradu; prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih u Glavnom gradu sa obaveznog penzijskog i zdravstvenog osiguranja i sl.); 
 • vođenje kadrovske evidencije lokalnih službenika i namještenika;
 • vođenje evidencije internog tržišta rada i drugih evidencija propisanih zakonom i odlukama Glavnog grada;
 • priprema informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu Službi za građane na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 • predlaganje kadrovskog plana za organe lokalne uprave, stručne službe, odnosno posebne službe;
 • vođenje kadrovske evidencije lokalnih službenika i namještenika i evidencije internog tržišta rada;
 • ispitivanje mogućnosti raspoređivanja lokalnih službenika, odnosno namještenika na raspolaganju na slobodna radna mjesta u organu lokalne uprave, stručnoj službi, odnosno posebnoj službi;
 • praćenje sprovođenja mjera u cilju postizanja srazmjerne zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u organima i službama, rodno balansirane zastupljenosti i zapošljavanja lica sa invaliditetom;
 • jednom godišnje podnosi gradonačelniku/ci izvještaj o radu;
 • vrši i druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Odjeljenje za oglašavanje, obuke i selekcije kandidata, vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti   službeničko namješteničkih odnosa i drugih propisa koji su u vezi sa ostvarivanjem funkcija organa i poslova Odjeljenja;
 • sprovođenje oglasa za potrebe organa lokalne uprave, stručne službe, odnosno posebne službe i obavještavanje nadležnog inspekcijskog organa o eventualnim nezakonitostima i nepravilnostima;
 • izrada godišnjeg plana obuka lokalnih službenika i namještenika;
 • kordinira organizovanjem obuka službenika i namještenika Glavnog grada za potrebe organa državne uprave nadležnog za upravljanje kadrovima;
 • vođenje evidencije stručnog osposobljavanja i usavršavanja i drugih evidencija propisanih zakonom i odlukama Glavnog grada;
 • priprema informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu Službi za građane na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 • vrši i druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Sektor za mjesnu samoupravu, građanska stanja i administrativno tehničke poslove

Odjeljenje za mjesnu samoupravu i administrativne poslove, vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti simbola i pečata Glavnog grada, njegovih organa i organa uprave  i drugih propisa koji su u vezi sa ostvarivanjem funkcija organa i Odjeljenja;
 • upotreba simbola Glavnog grada;
 • upotreba pečata;  
 • sprovođenje postupka za osnivanje i rad mjesnih zajednica;
 • učešće u sprovođenju izbora za organe mjesnih zajednica i koordiniranje njihovim radom;
 • stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe održavanja zbora građana i rada organa mjesnih zajednica;
 • postupanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
 • učešće u postupku po građanskim inicijativama u skladu sa Statutom Glavnog grada;
 • vođenje registra mjesnih zajednica i drugih evidencija propisanih zakonom i odlukama Glavnog grada;
 • priprema informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu Službi za građane na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 • popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 • vrši i druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Odjeljenje za građanska stanja, vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti porodice u dijelu zaključenja braka, međunarodnog privatnog prava, matičnih registara, ovjere prepisa, potpisa i rukopisa,   i drugih propisa koji su u vezi sa ostvarivanjem funkcija organa i Odljeljenja;  
 • sprovođenje postupka zaključenja braka i partnerstva; priznanja stranih sudskih odluka; utvrđivanja mjerodavnog prava u skladu sa propisima o međunarodnom privatnom pravu; ovjere prepisa, potpisa i rukopisa;
 • vođenje matičnog registra vjenčanih i drugih evidencija propisanih zakonom i odlukama Glavnog grada;
 • priprema informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu Službi za građane na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 • vrši i druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima

Mjesna kancelarija vrši poslove koji se odnose na:

 • poslove Odjeljenja za građanska stanja;
 • dostavu pošte organima i službama Glavnog grada;
 • saradnju sa ovlašćenim predstavnicima mjesnih zajednica i pružanje pomoći u pripremi i održavanju zbora građana i sjednica organa mjesne zajednice;
 • vrši i druge poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom i drugim propisima.