Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sekretarijat za kulturu Glavnog grada raspisao je Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za 2024. godinu

Sekretarijat za kulturu Glavnog grada raspisao je Javni konkurs za projekte iz oblasti kulture:

1. VIZUELNA UMJETNOST

2. KNJIŽEVNOST

3. MUZIČKA UMJETNOST

4. ČASOPISI ZA KULTURU I UMJETNOST

5. POZORIŠNA DJELATNOST

6. KULTURNO-UMJETNIČKE MANIFESTACIJE I FESTIVALI

7. KULTURNA BAŠTINA

Konkurs će biti otvoren do 23. marta.

Pravo učešća na Konkursu imaju fizička i pravna lica koja imaju prebivalište u Podgorici, odnosno sa teritorije Glavnog grada, koja su registrovana za obavljanje djelatnosti kulture. Fizička lica mogu konkurisati sa projektima koje samostalno realizuju kao svoje autorsko djelo.

Pravo učešća nemaju nevladine organizacije, javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad finansira iz budžeta Glavnog grada, sredstvima planiranim za kulturu, kao i iz budžeta Crne Gore, kao i službenici organa lokalne uprave i zaposleni u javnim službama čiji je osnivač Glavni grad.

Prijava na Konkurs podnosi se na odgovarajućem obrascu koji je dostupan na sajtu Glavnog grada – Oglasni dio (Prijava na Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za 2024. godinu) i u prostorijama Sekretarijata.

Uz popunjeni obrazac, dostavlja se obavezna dokumentacija:

1. Detaljni podaci o podnosiocu prijave i korisniku sredstava (za pojedinca-fizičko lice-profesionalna biografija);

2. Dokument o pravnom statusu (fotokopija rješenja o registraciji za ustanove, udruženja, umjetničke grupe i druga pravna lica, odnosno fotokopija lične karte za autore koji su realizatori vlastitih projekata);

3. Detaljan opis projekta, sa svim učesnicima;

4. Vizuelna dokumentacija o projektu;

5. Detaljna specifikacija troškova, po stavkama;

6. Pisane preporuke od relevantnih stručnjaka iz oblasti kulture koja je predmet projekta;

7. Pozivno pismo institucije u kojoj je eventualno planirana realizacija projekta;

8. Dokaz o regulisanim autorskim pravima s autorom, odnosno nosiocem autorskih prava čija se djela koriste u projektu (dokaz o ustupanju prava korišćenja, saglasnost autora).

Prijava sa dokumentacijom podnosi se u zapečaćenoj koverti neposredno ili poštom na adresu: Glavni grad Podgorica – Sekretarijat za kulturu Ul. Marka Miljanova broj 4, sa naznakom »Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture (navesti oblast) za 2024. godinu«:

– u jednom štampanom primjerku,

– i obavezno u elektronskoj formi (USB, CD ili DVD) u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku (prijava sa svim prilozima).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti svakog radnog dana od 9 do 14h na telefon 020/225-144 ili putem e-maila kultura@podgorica.me.

Konkurs
Prijavni obrazac

SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: