Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kroz obuku o analizi efekata propisa (RIA) jačati kadrovske kapacitete na lokalnom nivou

Službenici Glavnog grada Podgorica prisustvovali su trodnevnoj obuci „Analiza efekata propisa” (RIA) koju je organizovalo Ministarstvo finansija u saradnji sa Upravom za ljudske resurse. Obuka je dio projekta „Jačanje transparentnog i odgovornog upravljanja javnim finansijama u Crnoj Gori“, koji podržava Ministarstvo finansija Republike Slovačke, a sprovode Ministarstvo finansija Crne Gore i UNDP.

Obaveza sprovođenja analize uticaja propisa na lokalnom nivou propisana je 2018. godine, članom 71 Zakona o lokalnoj samoupravi. Na osnovu člana 71 stav 2 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19 i 38/20), Ministarstvo finansija donijelo je Uputstvo o pripremi i procjeni analize uticaja odluka i drugih propisa organa lokalne samouprave  (“Službeni list Crne Gore”, br. 105/20 od 29.10.2020).

Imajući u vidu da Izvještaj o analizi uticaja propisa (RIA) predstavlja proces koji ima za cilj da se utvrdi kakav efekat će imati nova regulativa ili izmjena postojećih propisa na građane, poslovnu zajednicu i opštinu/državu, kvalitet izrade navedene analize je od posebne važnosti. RIA predstavlja kontrolu uspostavljanja kvalitetnog regulatornog okvira prije samog usvajanja propisa, čime se preduprjeđuje usvajanje rješenja koja ograničavaju poslovanje i stvaraju prepreke privrednim subjektima. Na osnovu toga, donosioci odluka mogu da procijene kakve su posljedice njihovih odluka, odnosno kakve opcije imaju na raspolaganju.

Ministarstvo finansija je zaduženo za sprovođenje politika i procedura za efikasnu primjenu analize efekata propisa (RIA), a unapređenjem stručnih znanja i vještina službenika na lokalnom nivou, poboljšaće se kvalitet pripremljenih RIA i bolje sagledati posljedice propisa na funkcionisanje lokalne administracije za sva regulatorna rješenja.

Cilj obuke je jačanje kapaciteta službenika na lokalnom nivou, kako bi se kvalitetnije i efikasnije sagledavali efekti propisa na sistem u cjelini, uzimajući u obzir zakonsku obavezu sprovođenja analize o uticaju lokalnih propisa, gdje je propisana obaveza organima lokalne uprave da vrše pripremu i procjenu analize uticaja odluka i drugih propisa koje donose skupštna i predsjednik opštine.

Trodnevnoj obuci prisustvovali su službenici Sektora za normativne poslove, Sekretarijata za kulturu, Sekretarijata za saobraćaj, Sekretarijata za sport, Sekretarijata za socijalno staranje, Sekretarijata za preduzetništvo i investicije i Sekretarijata za komunalne poslove Glavnog grada.

SEKRETARIJAT ZA PREDUZETNIŠTVO I INVESTICIJE

Najnovije aktuelnosti:
Najnoviji aktuelni događaji:
Najnovije servisne informacije: