Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za slobodan pristup informacijama

STRANKA: Podnosi zahtjev za slobodan pristup informacijama, uz prilaganje sljedeće dokumentacije:

  • Popunjen obrazac 7: Zahtjev za slobodan pristup informacijama, koji treba da sadrži:
  • Naziv informacije ili podatke na osnovu kojih se ona može identifikovati;
  • Način na koji se želi ostvariti pristup informaciji;
  • Podatke o podnosiocu zahtjeva (ime, prezime i adresa fizičkog lica ili naziv i adresa pravnog lica), odnosno njegovog zastupnika, predstavnika ili punomoćnika.
  • Obrazloženje (podnosilac zahtijeva može da navede u zahtjevu i druge podatke za koje smatra da su od značaja za ostvarivanje pristupa traženoj informaciji)

SLUŽBA: Odlučuje o zahtjevu. Ako stranka ispunjava uslove, donosi se rješenje kojim se dozvoljava pristup traženoj informaciji, odnosno ponovnu upotrebu informacija ili njenom dijelu ili zahtjev odbija.

Rješenje se dostavlja stranci, Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, CIS-u radi objavljivanja na sajtu Glavnog grada i čuva u arhivi Organa.

ROK za donošenje rješenja je 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Rok se može produžiti za 8 dana ako se traži pristup izuzetno obimnoj informaciji, informaciji koja sadrži podatak koji je označen stepenom tajnosti ili pronalaženjem tražene informacije koja zahtijeva pretraživanje većeg broja informacija, zbog čega se značajno otežava redovni rad Službe. U tim slučajevima Služba će u roku od 5 dana od dana podnošenja zahtjeva u pisanoj formi obavijestiti podnosioca zahtjeva o produženju roka za rješavanje po zahtjevu (Član 31 Zakon o slobodnom pristupu informacijama, „Sl. list CG“ 30/17 od 9.5.2017.godine)

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, preko ovog Organa.

NAPOMENA: Tokom postupka primjenjuje se Zakon o slobodnom pristupu informacijama i Zakon o upravnom postupku.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak