Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zahtjev za ostvarivanje prava na utvrđivanje vodnih uslova

STRANKA: Podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na utvrđivanje vodnih uslova, uz prilaganje sljedeće dokumentacije (originali ili ovjerene kopije):

  • Popunjen obrazac: Obrazac 28, zahtjev za izdavanje vodnih uslova;
  • Osnovne podatke o lokaciji: list nepokretnosti, kopija katastarskog plana, eventualna pripadnost vodnom dobru;
  • Glavni revidovani projekat koji sadrži – opštu dokumentaciju (umjesto originala moguće je dostaviti CD sa elektronskim potpisom revidenta i projektanta);
  • Podatke o načinu snabdijevanja vodom, obezbjeđenju vode za tehnološke potrebe i sakupljanju, odvođenju, prečišćavanju i ispuštanju otpadnih voda, kao i podatke o recipijentu;
  • Rješenje o koncesiji (po dodatnom zahtjevu);
  • Rješenje o UTU-a;
  • Rješenje o lokaciji za postavljanje-izgradnju privremenog montažnog objekta;
  • Izvod iz CRPS-a ukoliko je podnosilac zahtjeva pravno lice (ne stariji od 3 mjeseca).

Navedena dokumentacija se dostavlja na adresu ulica Vuka Karadžića br. 41, 81000 Podgorica, na ime Službe za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju. Uz zahtjev (obrazac 28) dostaviti dokaz o uplaćenim taksama (administrativne takse 2,00€ za zahtjev i 80,00€ za izdavanje rješenja). Uplata se vrši na žiro račun Glavnog grada broj 540-3026777-81

SLUŽBA: Postupa po zahtjevu tako što nakon uvida u kompletnu dokumentaciju, odlučuje o zahtjevu i donosi rješenje kojim se utvrđuju vodni uslovi. Rješenje se dostavlja stranci, Glavnom administratoru Glavnog grada Podgorice, Komunalnoj inspekciji i a/a.

ROK za donošenje rješenja je 30 dana od dana podnošenja kompletiranog zahtjeva.

ROK za žalbu je 15 dana od dana prijema rješenja, a podnosi se Glavnom administratoru Glavnog grada, preko ovog Organa.

NAPOMENA: U toku postupka po službenoj dužnosti može se pribaviti dokaz o registraciji iz CRPS-a, ukoliko je podnosilac zahtjeva privredno društvo ili preduzetnik.

VRSTA POSTUPKA: Upravni postupak.